توجه: شدیداً توصیه می شود که این مجموعه آثار را بطور مکتوب مطالعه فرمائید.  مطالعه پای میز رایانه، مطالعه در معیت شیطان است  و چه بسا به فهم واژگونه معارف منجر می شود.  بدانید بمیزانی که این معارف عقلاً فهم شده  و قلباً تصدیق و باور می شوند  مشکلات درونی و برونی بتدریج بطرزی معجزه وار حل و فصل می گردند  و فرد بر زندگیش احاطه می یابد و از جبر های زمانه رها می گردد.  هنوز هم سرلوحه حکمت ما اینست: تصدیق کنید تا نجات یابید. استاد خانجانی خودشان در فضای مجازی هیچ فعالیتی ندارند  و هیچ  وب سایت یا کانالی را اداره نمی کنند  و از طریق این سایت هیچ نوع تماسی با ایشان ممکن نیست.

مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

حق بودن

عنوان کتاب : حق بودن

The right of being
مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی
تاریخ تألیف : 1387 ه .ش
تعداد صفحه: 137
فهرست مطالب
حق بودن
حق دل
حق اندیشیدن
حق پوچ شدن
حق ایرانی بودن
حق بیماری
حق زناشوئی
حق ستم
حق روسپی گری
حق حسد
نظریه رشد( حق شدن)
حق اراده(دنیا و آخرت)
حق علّیّت
حق آشنائی(بارھستی)
حق قلم
مستضعفین
جمال و وصال
برآستانه حضور
حق عیش
حق اخلاص
درجستجوی حال
مسئله چیست؟

استحقاق ها

فلسفه تنهایی آدم

خداشناسی منطقی

حق ماشین(فلسفه تکنولوژی)

حق آبرو(آبروی خدا)

حق حساب(سمت و سوی بی حسابی)

عشق ھاھوھی

حق حماقت

حق جمال(فلسفه زیبائی شناسی)

حق ھمنشینی(راز محفل اُنس)

سوی بی سوئی(وجه الله)

براھماکاری(زناشوئی عرفانی)

فلسفه روزمره گی

یک معمای قرآنی