توجه: شدیداً توصیه می شود که این مجموعه آثار را بطور مکتوب مطالعه فرمائید.  مطالعه پای میز رایانه، مطالعه در معیت شیطان است  و چه بسا به فهم واژگونه معارف منجر می شود.  بدانید بمیزانی که این معارف عقلاً فهم شده  و قلباً تصدیق و باور می شوند  مشکلات درونی و برونی بتدریج بطرزی معجزه وار حل و فصل می گردند  و فرد بر زندگیش احاطه می یابد و از جبر های زمانه رها می گردد.  هنوز هم سرلوحه حکمت ما اینست: تصدیق کنید تا نجات یابید. استاد خانجانی خودشان در فضای مجازی هیچ فعالیتی ندارند  و هیچ  وب سایت یا کانالی را اداره نمی کنند  و از طریق این سایت هیچ نوع تماسی با ایشان ممکن نیست.

مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

حکمت نوری (اشراق)تأویل نوری

عنوان کتاب : حکمت نوری (اشراق)
تأویل نوری
Elightening Wisdom
مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی
تاریخ تألیف : 1387
تعداد صفحه: 235
فهرست مطالب
١-حکمت نوری (اشراق)
٢-از خود تا خدا
٣-زن شناسی
۴-فلسفهٔ حجاب
۵-مرگ سفید
۶-مقدمه ای بر قرآن شناسی
٧-فلسفهٔ عدالت
٨-گرایشات عرفانی و ضد عرفانی عصر ما
٩-عرفان بدن
١٠ -فلسفهٔ کمونیزم
١١ -فلسفهٔ ناز
١٢ -شجره ممنوعه
١٣ -آداب المریدین
١۴ -مقدمه ای بر وحدت وجود
١۵ّ -سر سکوت
١۶ -فلسفهٔ اخلاق عملی
١٧ -در وادی عصمت
١٨ -روانشناسی نژادپرستی
١٩ -فلسفهٔ بلا
٢٠ -ھستی شناسی عرفانی
٢١ -معنای وجود
٢٢ -نقدی بر ادبیات عرفانی
٢٣ -ساقی نامه
٢۴ -الفبای خودفریبی بشر
٢۵ -بھشت در دوزخ
٢۶ -فلسفهٔ جبر و اختیار
٢٧ -راز جاویدان
٢٨ -عشق بازاری
٢٩ -فلسفهٔ عشق الھی
٣٠ -مثلث عشق
٣١ -وادی ھفتم
٣٢ -جادوی ھیکل نوری
٣٣ -توبه نامه
٣۴ -فلسفهٔ امپریالیزم