توجه: شدیداً توصیه می شود که این مجموعه آثار را بطور مکتوب مطالعه فرمائید.  مطالعه پای میز رایانه، مطالعه در معیت شیطان است  و چه بسا به فهم واژگونه معارف منجر می شود.  بدانید بمیزانی که این معارف عقلاً فهم شده  و قلباً تصدیق و باور می شوند  مشکلات درونی و برونی بتدریج بطرزی معجزه وار حل و فصل می گردند  و فرد بر زندگیش احاطه می یابد و از جبر های زمانه رها می گردد.  هنوز هم سرلوحه حکمت ما اینست: تصدیق کنید تا نجات یابید. استاد خانجانی خودشان در فضای مجازی هیچ فعالیتی ندارند  و هیچ  وب سایت یا کانالی را اداره نمی کنند  و از طریق این سایت هیچ نوع تماسی با ایشان ممکن نیست.

مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

خداشناسی ربوبی

عنوان کتاب : خداشناسی ربوبی
Creational theosophy
مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی
تاریخ تألیف : مهر ماه 1387
تعداد صفحه: 57
فهرست عناوین
-1 فلسفه حمد
-2 فلسفه کون فیکون
-3 فلسفه نبوت
-4 مالیخولیائی بنام مریدی
-5 ارزش زیستن
-6 راز حضور و ظهور
-7 گفتگوئی بین کفر و ایمان
-8 در وادی طلب
-9 انسان کامل
-10 فلسفه شایعات
-11 نکاتی در خودشناسی
-12 خرابات نامه
-13 وراثت و تربیت