توجه: شدیداً توصیه می شود که این مجموعه آثار را بطور مکتوب مطالعه فرمائید.  مطالعه پای میز رایانه، مطالعه در معیت شیطان است  و چه بسا به فهم واژگونه معارف منجر می شود.  بدانید بمیزانی که این معارف عقلاً فهم شده  و قلباً تصدیق و باور می شوند  مشکلات درونی و برونی بتدریج بطرزی معجزه وار حل و فصل می گردند  و فرد بر زندگیش احاطه می یابد و از جبر های زمانه رها می گردد.  هنوز هم سرلوحه حکمت ما اینست: تصدیق کنید تا نجات یابید. استاد خانجانی خودشان در فضای مجازی هیچ فعالیتی ندارند  و هیچ  وب سایت یا کانالی را اداره نمی کنند  و از طریق این سایت هیچ نوع تماسی با ایشان ممکن نیست.

مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

خداشناسی عرفانی

عنوان کتاب : خداشناسی عرفانی
توحید در آئینه امام
Theosophical Theology
مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی
تاریخ تألیف : 1386
تعداد صفحه: 56
فهرست مطالب
-1 فصل اول
-2 فصل دوم: مراد و مرید
-3 فصل سوم: خدای عشق
-4 فصل چهارم:از خود تا خدا
-5 فصل پنجم: تاریخ خدا
-6 فصل ششم: فلسفه امامیه
-7 فصل هفتم: حق رابطه
-8 فصل هشتم: حق ربوبیت
-9 فصل نهم: حق خدمت
-10 فصل دهم: حق عبودیت
-11 فصل یازدهم: حق علی
-12 فصل دوازدهم: مسئولیت ارادت
-13 فصل سیزدهم: خداشناسی حسی
-14 فصل چهاردهم: خداشناسی توحیدی
-15 فصل پانزدهم: برای چه زندگی می کنیم؟(مصاحبه
با استاد خانجانی)