توجه: شدیداً توصیه می شود که این مجموعه آثار را بطور مکتوب مطالعه فرمائید.  مطالعه پای میز رایانه، مطالعه در معیت شیطان است  و چه بسا به فهم واژگونه معارف منجر می شود.  بدانید بمیزانی که این معارف عقلاً فهم شده  و قلباً تصدیق و باور می شوند  مشکلات درونی و برونی بتدریج بطرزی معجزه وار حل و فصل می گردند  و فرد بر زندگیش احاطه می یابد و از جبر های زمانه رها می گردد.  هنوز هم سرلوحه حکمت ما اینست: تصدیق کنید تا نجات یابید. استاد خانجانی خودشان در فضای مجازی هیچ فعالیتی ندارند  و هیچ  وب سایت یا کانالی را اداره نمی کنند  و از طریق این سایت هیچ نوع تماسی با ایشان ممکن نیست.

مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

خلقت دوباره (مکتب اصالت معرفت)

عنوان کتاب : خلقت دوباره (مکتب اصالت معرفت)
New creation
مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی
تاریخ تألیف : 1376
تعداد صفحه: 50
فهرست مطالب
-1 برزخ
-2 خلقت و معرفت
-3 قانون چیست ؟
-4 حضرت مورچه و حضرت سلیمان
-5 خدا در جستجوی خویشتن
-6 افسانۀ زناشوئی
-7 مقصود خلقت
-8 معرفت و سرنوشت
-9 معرفت و اراده
-10 انسان و آتش
-11 تبعیض و عدالت
-12 اصول سلامتی
-13 بازی، کار و خلاقیّت
-14 راه دل
-15 بودن و نبودن
-16 سودای خود – شناسی
-17 خود – شناسی های کذائی
-18 نشانه های خود – شناسی
-19 اینست بشر
-20 عذاب و معرفت
-21 ستّاری و معرفت
-22 معرفت و نفاق
-23 شرق و غرب
-24 معرفت و امامت
-25 حقیقت و معرفت
-26 معرفت و رضایت
-27 زن و معرفت
-28 معرفت و زمان
-29 معرفت و قیامت
-30 معرفت و ریا
-31 معرفت و پرستش
-32 معرفت و عمل