توجه: شدیداً توصیه می شود که این مجموعه آثار را بطور مکتوب مطالعه فرمائید.  مطالعه پای میز رایانه، مطالعه در معیت شیطان است  و چه بسا به فهم واژگونه معارف منجر می شود.  بدانید بمیزانی که این معارف عقلاً فهم شده  و قلباً تصدیق و باور می شوند  مشکلات درونی و برونی بتدریج بطرزی معجزه وار حل و فصل می گردند  و فرد بر زندگیش احاطه می یابد و از جبر های زمانه رها می گردد.  هنوز هم سرلوحه حکمت ما اینست: تصدیق کنید تا نجات یابید. استاد خانجانی خودشان در فضای مجازی هیچ فعالیتی ندارند  و هیچ  وب سایت یا کانالی را اداره نمی کنند  و از طریق این سایت هیچ نوع تماسی با ایشان ممکن نیست.

مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

درد خدا

عنوان کتاب : درد خدا
انسان همان است که باید باشد…..
The agony of god
مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی
تاریخ تألیف :
تاریخ تألیف : 1381 ه.ش
تعداد صفحه : 74
فهرست مطالب
فصل اول : “جادوی درد
١ -درد بی دردی (سلامتی)
٢ -علت درونی بیماری ھا
٣ -انواع دردھا و علل بیرونی
الف : فقر
ب : سنّت
ج : تبعیض
٤ -درد بی درمان
٥ -درد خود خواسته (تمارض)
٦ -علل علمی امراض
٧ -اخلاق و بیماری
٨ -درد خود شناسی
٩ -درد نان
١٠ -درد رابطه
فصل دوم: “دردمندان و دردشناسان بزرگ
۱ – مادران
۲ – پیامبران
٣ -كافران حق جو
٤ -تباه شدگان
٥ -علی(ع)