توجه: شدیداً توصیه می شود که این مجموعه آثار را بطور مکتوب مطالعه فرمائید.  مطالعه پای میز رایانه، مطالعه در معیت شیطان است  و چه بسا به فهم واژگونه معارف منجر می شود.  بدانید بمیزانی که این معارف عقلاً فهم شده  و قلباً تصدیق و باور می شوند  مشکلات درونی و برونی بتدریج بطرزی معجزه وار حل و فصل می گردند  و فرد بر زندگیش احاطه می یابد و از جبر های زمانه رها می گردد.  هنوز هم سرلوحه حکمت ما اینست: تصدیق کنید تا نجات یابید. استاد خانجانی خودشان در فضای مجازی هیچ فعالیتی ندارند  و هیچ  وب سایت یا کانالی را اداره نمی کنند  و از طریق این سایت هیچ نوع تماسی با ایشان ممکن نیست.

مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

سرّ واژه

عنوان کتاب : سرّ واژه
امّ الکتاب
زمینه ای در علم هرمنوتیک عرفانی
کندوکاوی از ذات زبان بشری
The Secret of Word
مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی
تاریخ تألیف : 1383
تعداد صفحه: 145
فهرست عناوین
« خدا » کلمۀ
منشأ بشری کلمات
نخستین واژۀ بشری
اھمیّت واژه ھا در سرنوشت
جھان به مثابۀ مخلوق واژه ھا
جادوی واژه ھا
رابطۀ امام و کلمۀ خدا
سه واژۀ بنیادین
معنای سر واژه
کارخانۀ واژه
اسرار الفاظ
چگونه لفظی دارای معنا می شود
چگونه واژه ای واقع می شود
تلقین واژه ھا
ذات دیالکتیکی واژه ھا
ذات الفباء
فلسفۀ دھان
انواع واژه ھا و مادرشان
اخلاق واژه ای
واژه ھای اخلاقی
شعر واژه ھا
مادّه و معنا
پیدایش واژه در رابطۀ آدم و حوا
آموزش زبان
خود و خدا
انقلاب واژه ھا

در محضر حضرت واژۀ الله

واژه ھای سرنوشت و سرنوشت واژه
« عشق » سّر واژۀ
صورت الفباء و کلمات
سّر نقطة
و سر نی « ن » سّر قلم یا سر
تأملی در صدای حیوانات
صدای عدم
سیری در تمدّن واژه ھا
« سر » واژۀ
سَر سر
سّر سرّ
سّر گفتگو
« م » سّر حرف
راز یگانگی اصوات الفبائی
« حق » حّق واژه ھا و واژۀ
« مغ » سّر واژۀ
یگانگی جھانی معنای الفاظ
« ز » سّر لفظ
« ی » سّر لفظ