توجه: شدیداً توصیه می شود که این مجموعه آثار را بطور مکتوب مطالعه فرمائید.  مطالعه پای میز رایانه، مطالعه در معیت شیطان است  و چه بسا به فهم واژگونه معارف منجر می شود.  بدانید بمیزانی که این معارف عقلاً فهم شده  و قلباً تصدیق و باور می شوند  مشکلات درونی و برونی بتدریج بطرزی معجزه وار حل و فصل می گردند  و فرد بر زندگیش احاطه می یابد و از جبر های زمانه رها می گردد.  هنوز هم سرلوحه حکمت ما اینست: تصدیق کنید تا نجات یابید. استاد خانجانی خودشان در فضای مجازی هیچ فعالیتی ندارند  و هیچ  وب سایت یا کانالی را اداره نمی کنند  و از طریق این سایت هیچ نوع تماسی با ایشان ممکن نیست.

مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

شوکران حقیقت

عنوان کتاب : شوکران حقیقت
هفت جام زهر بلا یا هفت جام معرفت
هفت ع وجود
مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی
تاریخ تألیف : 1382
تعداد صفحه: 60
خداوندا، خودم را آزمودم
بدیدم معنی بود و نبودم
عجب دیدم درین سودای هستی
م « نبود » م تو بودی من « بود » همه
علی اکبر خانجانی
فهرست مطالب :
مقدمه
١ جام اول (عشق)
٢ جام دوم (عقل)
٣ جام سوم(علم)
۴ جام چھارم (عصمت)
۵ جام پنجم (عذاب)
۶ جام ششم (عرف)
٧ جام ھفتم(عرفان)