توجه: شدیداً توصیه می شود که این مجموعه آثار را بطور مکتوب مطالعه فرمائید.  مطالعه پای میز رایانه، مطالعه در معیت شیطان است  و چه بسا به فهم واژگونه معارف منجر می شود.  بدانید بمیزانی که این معارف عقلاً فهم شده  و قلباً تصدیق و باور می شوند  مشکلات درونی و برونی بتدریج بطرزی معجزه وار حل و فصل می گردند  و فرد بر زندگیش احاطه می یابد و از جبر های زمانه رها می گردد.  هنوز هم سرلوحه حکمت ما اینست: تصدیق کنید تا نجات یابید. استاد خانجانی خودشان در فضای مجازی هیچ فعالیتی ندارند  و هیچ  وب سایت یا کانالی را اداره نمی کنند  و از طریق این سایت هیچ نوع تماسی با ایشان ممکن نیست.

مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

غزل هستی

عنوان کتاب : غزل هستی
مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی
تاریخ تألیف : 1360 تا 1364
تعداد صفحه: 63
دفتر اوّل
-1 درد دلی با هیچکس
-2 پرتگاه لحظات
-3 بارش آفتاب
-4 توت فرنگی ، زن ، زندگی ، خدا
-5 نقاشی تاریخ توده ها

 • تولّد جاودانۀ خدا
  -6 تولّد جاودانۀ خدا
  -7 حضور ذهن
  -8 فرشتۀ عشق
  -9 رقص آفتاب
  -10 تفسیر عشق
  -11 مرگِ واژۀ عشق
  -12 پیش بینی یک اتفاق
  -13 کابوس تن – بی صبری جان
  -14 آه ه … یعنی که خداا …
  -15 صفیر عشق
  -16 ای همپارۀ آواره
  -17 نیم نگاهی از نخستین روزنه
  -18 اندیشۀ عشق
  -19 سرّخلقت ، سرّ عشق ، معنای انسان
  -20 آنگاه ….
  -21 ره توشه
  -22 انبساط حضور
  -23 انبساط موی
  -24 انبساط نقطه
  -25 حضوری انسانی
  -26 سفر عشق
  -27 لوح سرنوشت
  دفتر دوّم
  -1 الماس سیاه جاودان
  -2 وضوی دل
  -3 میزبانی دل
  -4 فصول جان
  -5 آن دگر نیمۀ جان
  -6 عشق ورزی با عشق
  -7 سیمای شهر ما
  -8 از پشت دیوار لحظات
  -9 راز حیات
  -10 زندانی به نام انسان
  -11 خدای دو پا
  -12 شیطان عاشق پیشه
  -13 در جستجوی یک نگاه
  -14 سه سوره
  -15 نماز در هر دم
  -16 ال لا شو – ال لا شو
  -17 شورش اهالی کندوان
  -18 شبگردی آفتاب
 • آخرین پیام عقل
  -19 آخرین پیام عقل
  دفتر سوّم
  -1 تاریخ عشق ( بر ویرانۀ لحظات )
  -2 قاموس عشق
  -3 پایان شب نشینی