توجه: شدیداً توصیه می شود که این مجموعه آثار را بطور مکتوب مطالعه فرمائید.  مطالعه پای میز رایانه، مطالعه در معیت شیطان است  و چه بسا به فهم واژگونه معارف منجر می شود.  بدانید بمیزانی که این معارف عقلاً فهم شده  و قلباً تصدیق و باور می شوند  مشکلات درونی و برونی بتدریج بطرزی معجزه وار حل و فصل می گردند  و فرد بر زندگیش احاطه می یابد و از جبر های زمانه رها می گردد.  هنوز هم سرلوحه حکمت ما اینست: تصدیق کنید تا نجات یابید. استاد خانجانی خودشان در فضای مجازی هیچ فعالیتی ندارند  و هیچ  وب سایت یا کانالی را اداره نمی کنند  و از طریق این سایت هیچ نوع تماسی با ایشان ممکن نیست.

مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

فلسفه جهانی دین

عنوان کتاب : فلسفه جهانی دین
Universal Philosophy of Religion
مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی
تاریخ تألیف :
تاریخ تألیف : 1384
تعداد صفحه: 215
فهرست عناوین
-1 تأویل هرمنوتیک فلسفه جهانی دین
-2 آیا خدا وجود دارد؟
-3 اصول سه گانه دین
-4 کفر و ایمان
-5 علوم و فنون نابوده گی
-6 ارکان برزخ وجود انسان
-7 تن آدمی
-8 عشق
-9 فسق
-10 آزادی
-11 شریعت
-12 کیهان شناسی
-13 فلسفه تاریخ دین
-14 فلسفه مدنیّت
-15 فلسفه تکنولوژِی
-16 فلسفه قیامت
-17 فلسفه ابلیس
-18 فلسفه حکومت و رهبری
-19 فلسفه قلب
-20 فلسفه رنج
-21 فلسفه عبادات
-22 فلسفه شایعات
-23 فلسفه زن
-24 فلسفه تقلید
-25 فلسفه کلمه
-26 فلسفه عصمت
-27 فلسفه هستی
-28 فلسفه طلاق
-29 فلسفه من
-30 فلسفه روشنفکری
-31 فلسفه بیماری
-32 فلسفه شهوت جنسی
-33 فلسفه پول
-34 فلسفه صبر
-35 فلسفه دوستی
-36 فلسفه رقص
-37 فلسفه خودکشی
-38 فلسفه نیهیلیزم

-39 فلسفه تنهائی

40 فلسفه مؤلف