توجه: شدیداً توصیه می شود که این مجموعه آثار را بطور مکتوب مطالعه فرمائید.  مطالعه پای میز رایانه، مطالعه در معیت شیطان است  و چه بسا به فهم واژگونه معارف منجر می شود.  بدانید بمیزانی که این معارف عقلاً فهم شده  و قلباً تصدیق و باور می شوند  مشکلات درونی و برونی بتدریج بطرزی معجزه وار حل و فصل می گردند  و فرد بر زندگیش احاطه می یابد و از جبر های زمانه رها می گردد.  هنوز هم سرلوحه حکمت ما اینست: تصدیق کنید تا نجات یابید. استاد خانجانی خودشان در فضای مجازی هیچ فعالیتی ندارند  و هیچ  وب سایت یا کانالی را اداره نمی کنند  و از طریق این سایت هیچ نوع تماسی با ایشان ممکن نیست.

مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

فلسفه غرایز (بوده شدگی انسان)

عنوان کتاب : فلسفه غرایز (بوده شدگی انسان)
Philosophy of Instincts
مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی
تاریخ تألیف : 1379 ه.ش
تعداد صفحه: 82
فھرست مطالب
مقدّمه
« جبر بدن » : فصل اول
نفس کشیدن
خوردن
جماع
خوابیدن
بازی و کار
جبر روان » : فصل دوم
عشق
اندیشه
ایمان
خویشتن داری
سلطه گری
« جبر جھان » : فصل سوم
خانواده
طبیعت
آموزش
اقتصاد
حکومت