توجه: شدیداً توصیه می شود که این مجموعه آثار را بطور مکتوب مطالعه فرمائید.  مطالعه پای میز رایانه، مطالعه در معیت شیطان است  و چه بسا به فهم واژگونه معارف منجر می شود.  بدانید بمیزانی که این معارف عقلاً فهم شده  و قلباً تصدیق و باور می شوند  مشکلات درونی و برونی بتدریج بطرزی معجزه وار حل و فصل می گردند  و فرد بر زندگیش احاطه می یابد و از جبر های زمانه رها می گردد.  هنوز هم سرلوحه حکمت ما اینست: تصدیق کنید تا نجات یابید. استاد خانجانی خودشان در فضای مجازی هیچ فعالیتی ندارند  و هیچ  وب سایت یا کانالی را اداره نمی کنند  و از طریق این سایت هیچ نوع تماسی با ایشان ممکن نیست.

مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

فلسفه وجودی مرد

عنوان کتاب : فلسفۀ وجودی مرد
Philosophy of masculinity
مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی
تاریخ تألیف : 1385
تعداد صفحه : 55
فهرست کتاب :
فصل اوّل(معنای وجود)
فصل دوّم (بدن مرد)
فصل سوّم (صفات مردانه)
فصل چهارم (حقوق دینی مردان )