توجه: شدیداً توصیه می شود که این مجموعه آثار را بطور مکتوب مطالعه فرمائید.  مطالعه پای میز رایانه، مطالعه در معیت شیطان است  و چه بسا به فهم واژگونه معارف منجر می شود.  بدانید بمیزانی که این معارف عقلاً فهم شده  و قلباً تصدیق و باور می شوند  مشکلات درونی و برونی بتدریج بطرزی معجزه وار حل و فصل می گردند  و فرد بر زندگیش احاطه می یابد و از جبر های زمانه رها می گردد.  هنوز هم سرلوحه حکمت ما اینست: تصدیق کنید تا نجات یابید. استاد خانجانی خودشان در فضای مجازی هیچ فعالیتی ندارند  و هیچ  وب سایت یا کانالی را اداره نمی کنند  و از طریق این سایت هیچ نوع تماسی با ایشان ممکن نیست.

مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

مادیت آدمی

عنوان کتاب: مادیت آدمی
The matterness of Man
مؤلف: استاد علی اکبر خانجانی
تاریخ تألیف: 1376 ه.ش
تعداد صفحه: 33
فهرست مطالب
١ -مادیت آدمی
٢ خدا و مادّه
٣ خود و مادّه
۴ گزارشی از آخرین وضعیّت بشر
۵ گزارشھایی از برزخ
۶ خصلتھا،سلیقه ھا و نق ھا
٧ معرفت بر معرفت نفس
٨ در وادی رضا
٩ شاھد و مشھود
١٠ مادّه و رنج
١١ مادّه و حافظه
١٢ مادّه و صورت
١٣ مادّه و قلم
١۴ واحد و کثیر