توجه: شدیداً توصیه می شود که این مجموعه آثار را بطور مکتوب مطالعه فرمائید.  مطالعه پای میز رایانه، مطالعه در معیت شیطان است  و چه بسا به فهم واژگونه معارف منجر می شود.  بدانید بمیزانی که این معارف عقلاً فهم شده  و قلباً تصدیق و باور می شوند  مشکلات درونی و برونی بتدریج بطرزی معجزه وار حل و فصل می گردند  و فرد بر زندگیش احاطه می یابد و از جبر های زمانه رها می گردد.  هنوز هم سرلوحه حکمت ما اینست: تصدیق کنید تا نجات یابید. استاد خانجانی خودشان در فضای مجازی هیچ فعالیتی ندارند  و هیچ  وب سایت یا کانالی را اداره نمی کنند  و از طریق این سایت هیچ نوع تماسی با ایشان ممکن نیست.

مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

مجموعة مقالات عرفانی

عنوان کتاب : مجموعه مقالات عرفانی
Theosophical ARTICLES
مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی
تاریخ تألیف : 1387
تعداد صفحه : 160
-1 با – بی
( -2 با – بی ( 2
-3 انسان کامل یا انسان یگانه
-4 در وادی فنا
-5 شهید جمال
-6 نان قلم
-7 آیا قرآن کافیست
-8 نظری انسانی بر انقلاب اسلامی
-9 وفای رابطه
-10 ذهن و مادّه
-11 نظری بر تاریخ فکر بشری
-12 مسئولیت بودن
-13 وجود و ماهیت
-14 ذهن چیست
-15 حکمت صدیقین
-16 افسانه روشنفکری ایرانی
-17 من و او
-18 عرفان شیطانی و عرفان رضوانی
-19 تأویل خواب
-20 غربت تن
-21 فلسفه حلولیه
-22 خودفروشی یا از خودگذشتگی
-23 دیالکتیک قداست و خرقه
-24 سرالأسرار شناخت شناسی مدرن
-25 انتخاب هستی و انتخاب نیستی
-26 دشمنان عرفان کیستند
-27 خداشناسی جمالی
-28 راز فلسفه مشاء و اشراق
-29 خدا و بت

30 – جهاد فی الله

31 هستی شناسی قرآنی
-32 عالم اصغر
-33 عرفان و مردم
-34 من و تن
-35 مسئولیت مدرن عرفانی
-36 هنر به مثابه دجال عرفانی
-37 داستان دل
و…