توجه: شدیداً توصیه می شود که این مجموعه آثار را بطور مکتوب مطالعه فرمائید.  مطالعه پای میز رایانه، مطالعه در معیت شیطان است  و چه بسا به فهم واژگونه معارف منجر می شود.  بدانید بمیزانی که این معارف عقلاً فهم شده  و قلباً تصدیق و باور می شوند  مشکلات درونی و برونی بتدریج بطرزی معجزه وار حل و فصل می گردند  و فرد بر زندگیش احاطه می یابد و از جبر های زمانه رها می گردد.  هنوز هم سرلوحه حکمت ما اینست: تصدیق کنید تا نجات یابید. استاد خانجانی خودشان در فضای مجازی هیچ فعالیتی ندارند  و هیچ  وب سایت یا کانالی را اداره نمی کنند  و از طریق این سایت هیچ نوع تماسی با ایشان ممکن نیست.

مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

نظر بازی ما

عنوان کتاب : نظر بازی ما
The magical look
مؤلف :استاد علی اکبر خانجانی
تاریخ تألیف : 1387
تعداد صفحه : 34
فهرست کتاب :
-1 نظر بازی ما
-2 صلوة صدیقین
-3 همسران بهشتی
-4 نردبان ظهور
-5 فلسفه شرع
-6 راز آفرینش
-7 مناجاتی کودکانه