توجه: شدیداً توصیه می شود که این مجموعه آثار را بطور مکتوب مطالعه فرمائید.  مطالعه پای میز رایانه، مطالعه در معیت شیطان است  و چه بسا به فهم واژگونه معارف منجر می شود.  بدانید بمیزانی که این معارف عقلاً فهم شده  و قلباً تصدیق و باور می شوند  مشکلات درونی و برونی بتدریج بطرزی معجزه وار حل و فصل می گردند  و فرد بر زندگیش احاطه می یابد و از جبر های زمانه رها می گردد.  هنوز هم سرلوحه حکمت ما اینست: تصدیق کنید تا نجات یابید. استاد خانجانی خودشان در فضای مجازی هیچ فعالیتی ندارند  و هیچ  وب سایت یا کانالی را اداره نمی کنند  و از طریق این سایت هیچ نوع تماسی با ایشان ممکن نیست.

مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

چه باید کرد

عنوان کتاب : چه باید کرد
“دستورالعملی در آداب بهزیستی و هدایت آخرالزمان”
?What should be done
مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی
تاریخ تألیف: 1379 ه.ش
تعداد صفحه: 83
فهرست عناوین
مقدمة
فصل اول : معیشت
١ -شغل و درآمد اقتصادی
۲ – تغذیه
۳ – سکونت
۴ – استراحت و تفریحات
فصل دوم : زناشوئی و خانواده
۱ – ازدواج
٢ -مسائل جنسی
٣ -مسائل اخلاقی و اقتصاد زناشوئی
۴- طلاق
فصل سوم : تعلیم و تربیت
فصل چھارم : بھداشت و درمان
فصل پنجم : جامعه و سیاست
فصل ششم : عبادات و تزکیۀ نفس
فصل ھفتم : آداب مخلصین
شرایط مراد و مرشد و وظایف مرید و شاگرد
فصل ھشتم : ھفت وادی انسانیّت
١ – وادی جھالت و غرایز
٢ -وادی حجت ھای غیبی و متا فیزیکی دین
٣ -وادی توبه و طلب و اطاعت
۴ -وادی محبّت و اخلاص
۵ – وادی فراق و خلقت نوین
۶ -وادی توحید و امامت
٧ -وادی فقر و فنا و خلافت
فصل نھم : نظر اجمالی بر کل راه و برخی پدیده ھای
روحانی
فصل دھم:گفتگوئی در باب فقاهت