توجه: شدیداً توصیه می شود که این مجموعه آثار را بطور مکتوب مطالعه فرمائید.  مطالعه پای میز رایانه، مطالعه در معیت شیطان است  و چه بسا به فهم واژگونه معارف منجر می شود.  بدانید بمیزانی که این معارف عقلاً فهم شده  و قلباً تصدیق و باور می شوند  مشکلات درونی و برونی بتدریج بطرزی معجزه وار حل و فصل می گردند  و فرد بر زندگیش احاطه می یابد و از جبر های زمانه رها می گردد.  هنوز هم سرلوحه حکمت ما اینست: تصدیق کنید تا نجات یابید. استاد خانجانی خودشان در فضای مجازی هیچ فعالیتی ندارند  و هیچ  وب سایت یا کانالی را اداره نمی کنند  و از طریق این سایت هیچ نوع تماسی با ایشان ممکن نیست.

مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

کندوکاوي در اصول ( جلد چهارم )

نام کتاب : کندوکاوي در اصول ( جلد چهارم )
The Principle of Principles
مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی
تاریخ تألیف : 1377 ه.ش
تعداد صفحات : 94
فهرست عناوین
آرزو
ترانه سرائی
فلسطین
دکتر علی شریعتی
نژاد پرستی
حجاب
گرایشات عرفانی
آتش
فرقه ھای مذھبی
اقتصاد
التقاطی گری
صدق
محبت
اندیشه ھای ظلم ستیز
امید
رشد اخلاقی
ذات علوم بشری
انقلابیگری
سینمای سیاسی
عرفان نظری
سوسیالیزم
احساس مسئولیت
شکست
مبارزات رھائی بخش
فلسفۀ ملاصدرا
دوستی
علم تأویل یا ھرمنوتیک