توجه: شدیداً توصیه می شود که این مجموعه آثار را بطور مکتوب مطالعه فرمائید.  مطالعه پای میز رایانه، مطالعه در معیت شیطان است  و چه بسا به فهم واژگونه معارف منجر می شود.  بدانید بمیزانی که این معارف عقلاً فهم شده  و قلباً تصدیق و باور می شوند  مشکلات درونی و برونی بتدریج بطرزی معجزه وار حل و فصل می گردند  و فرد بر زندگیش احاطه می یابد و از جبر های زمانه رها می گردد.  هنوز هم سرلوحه حکمت ما اینست: تصدیق کنید تا نجات یابید. استاد خانجانی خودشان در فضای مجازی هیچ فعالیتی ندارند  و هیچ  وب سایت یا کانالی را اداره نمی کنند  و از طریق این سایت هیچ نوع تماسی با ایشان ممکن نیست.

مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

آخرالزّمان شناسی عرفانی( رساله نجات)

عنوان کتاب : آخرالزّمان شناسی عرفانی
( رساله نجات)
Theosophy of Apocalypse
مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی
تألیف تاریخ : 1388
تعداد صفحه : 68
فهرست عناوین
فصل اول : معنای تکنولوژی (دوزخ شناسی)
١ -معنای ھرمنوتیکی (تأویلی) تکنولوژی
٢ -معنای تاریخی تکنولوژی
٣ -معنای بشری تکنولوژی
۴ -معنای دینی تکنولوژی
فصل دوم : وجود و عشق
فصل سوم : فلسفۀ تاریخ در قرآن یا فلسفۀ فلک زدگی
فصل چھارم : فلسفۀ مھلت ھا و فرصت ھا
فصل پنجم : انواع و درجات عبودیّت
فصل ششم : زمان شناسی عرفانی
فصل ھفتم : عمر چیست ؟
فصل ھشتم : زمان تنھائی
فصل نھم : منطق آخرالزمان
فصل نھم : منطق آخرالزمان
فصل دھم : آخرالزمان خانواده
فصل یازدھم : آخرالزمان حکومت ھا
فصل دوازدھم : شریعت آخرالزماني
فصل سیزدھم : رزق آخرالزمانی
فصل چھاردھم : حرکت جوھری یا زمان محمدی
فصل پانزدھم : تنھائی آخرالزمان