توجه: شدیداً توصیه می شود که این مجموعه آثار را بطور مکتوب مطالعه فرمائید.  مطالعه پای میز رایانه، مطالعه در معیت شیطان است  و چه بسا به فهم واژگونه معارف منجر می شود.  بدانید بمیزانی که این معارف عقلاً فهم شده  و قلباً تصدیق و باور می شوند  مشکلات درونی و برونی بتدریج بطرزی معجزه وار حل و فصل می گردند  و فرد بر زندگیش احاطه می یابد و از جبر های زمانه رها می گردد.  هنوز هم سرلوحه حکمت ما اینست: تصدیق کنید تا نجات یابید. استاد خانجانی خودشان در فضای مجازی هیچ فعالیتی ندارند  و هیچ  وب سایت یا کانالی را اداره نمی کنند  و از طریق این سایت هیچ نوع تماسی با ایشان ممکن نیست.

مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

اخلاق عرفانی« رساله عملیه عرفانی »

تقدیم به کسانی که می خواهند انسان شوند .
عنوان کتاب :اخلاق عرفانی
« رساله عملیه عرفانی »
Theosophical Ethics
مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی
تاریخ تألیف : خرداد 1390
تعداد صفحه : 100
فهرست مطالب :
مقدمه : سير و سلوك عرفاني
فصل اول : اخلاق عرفاني
-1 باب نصيحت
-2 باب خدمت
-3 باب عبادت
-4 باب معيشت
-5 باب محبت
-6 باب عدل
-7 باب راست و دروغ
-8 باب وظيفه شناسي
-9 باب شكر
-10 باب ازدواج و زناشوئي
-11 باب فرزند
-12 باب شغل
-13 باب دوستي
-14 باب صبر
-15 باب نيكي و بدي
-16 باب حيا
-17 باب صدق
-18 باب غيرت
-19 باب ايثار
-20 باب سخن
-21 باب جماع
-22 باب تغذيه
-23 باب مشورت
-24 باب معاشرت و مجامعت
-25 باب تقليد
-26 باب نظافت و نظم
-27 باب نياز
-28 باب حسد
-29 باب رياست و سلطه
-30 باب عزت
-31 باب قرض
-32 باب بلايا
-33 باب ترس
-34 باب خشم
-35 باب سخاوت
-36 باب توبه
-37 باب توقعات
-38 باب عصمت
-39 باب ادب
-40 باب اخلاق
فصل دوم:ايدئولوژي اخلاق عرفاني
فصل سوم: عصر تقيه
فصل چهارم:پير طريقت