توجه: شدیداً توصیه می شود که این مجموعه آثار را بطور مکتوب مطالعه فرمائید.  مطالعه پای میز رایانه، مطالعه در معیت شیطان است  و چه بسا به فهم واژگونه معارف منجر می شود.  بدانید بمیزانی که این معارف عقلاً فهم شده  و قلباً تصدیق و باور می شوند  مشکلات درونی و برونی بتدریج بطرزی معجزه وار حل و فصل می گردند  و فرد بر زندگیش احاطه می یابد و از جبر های زمانه رها می گردد.  هنوز هم سرلوحه حکمت ما اینست: تصدیق کنید تا نجات یابید. استاد خانجانی خودشان در فضای مجازی هیچ فعالیتی ندارند  و هیچ  وب سایت یا کانالی را اداره نمی کنند  و از طریق این سایت هیچ نوع تماسی با ایشان ممکن نیست.

مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

اسرار صلوة(فلسفه نیایش)

عنوان کتاب : اسرار صلوة
(فلسفه نیایش)
The secrets of worship
مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی
تاریخ تألیف : 1387
تعداد صفحه: 19
فهرست کتاب
۱ – فلسفۀ عمومی نیایش
٢ – اسرار اذان و اقامه
٣ – سورۀ فاتحة (حمد)
۴ – سورۀ توحید (اخلاص)
۵ – تکبیرة الاحرام
۶ – رکوع و سجود
٧ – قنوت (دعای دست)
٨ – تسبیحات اربعه
٩ – تشھّد و سلام
١٠ -نماز فارسی