توجه: شدیداً توصیه می شود که این مجموعه آثار را بطور مکتوب مطالعه فرمائید.  مطالعه پای میز رایانه، مطالعه در معیت شیطان است  و چه بسا به فهم واژگونه معارف منجر می شود.  بدانید بمیزانی که این معارف عقلاً فهم شده  و قلباً تصدیق و باور می شوند  مشکلات درونی و برونی بتدریج بطرزی معجزه وار حل و فصل می گردند  و فرد بر زندگیش احاطه می یابد و از جبر های زمانه رها می گردد.  هنوز هم سرلوحه حکمت ما اینست: تصدیق کنید تا نجات یابید. استاد خانجانی خودشان در فضای مجازی هیچ فعالیتی ندارند  و هیچ  وب سایت یا کانالی را اداره نمی کنند  و از طریق این سایت هیچ نوع تماسی با ایشان ممکن نیست.

مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

تراژدی کافی نیست – ترجمه اثری از کارل یاسپرس فیلسوف معاصر آلمان

عنوان کتاب :تراژدی کافی نیست
ترجمه اثری از کارل یاسپرس
فیلسوف معاصر آلمان
Tragedy Is Not Enough
Karl Jaspers
مترجم : استاد علی اکبر خانجانی
تاریخ ترجمه : 1379
تعداد صفحه: 44
فهرست :
مقدمه مترجم
فصل اول
آگاهی تراژیک
-1 مذهب
-2 هنرهای زیبا
-3 شعر
-4 شناخت تراژیک: بصیرت حاصل از تراژدی
-5 زمینه تاریخی
-6 معرفت تراژیک درباره هستی – و ایمنی ضد تراژیک
-7 شناخت تراژیک در حماسه و داستان نویسی
-8 تراژدی از بطن تفسیر فلسفی جهان واز بطن مذاهب
تعالی می یابد
فصل دوم
خصائل بنیادین تراژدی
-1 راههای تفسیر شناخت تراژیک
-2 تراژدی به مثابه دورنمایه شعر
-3 فضای تراژیک
-4 جنگ و فروپاشی
-5 فردیت و جهانیت
-6 تصادم راههای زندگی
-7 انسانها برعلیه خدایان
-8 نبرد خدایان برعلیه یکدیگر
-9 پیروزی و شکست
-10 خطا (گناه)
-11 عظمت انسان در شکست
فصل سوم
مسئله حقیقت
ادیپ
هاملت
فصل چهارم
“ذهنیت تراژدی”
-1 تصور زایمان
-2 تراژدی و زایش
-3 زایش در بطن تراژدی
-4 زایش از بطن تراژدی
-5 تراژدی یونانی
-6 تراژدی مسیحی
-7 تراژدی فلسفی
-8 از کار افتاده گی تراژدی در اصالت زیبایی شناسی
فصل پنجم
“تفاسیر بنیادی درباره تراژدی
-1 تفسیر اسطوره ای
-2 تفاسیرفلسفی
-3 محدودیت های تفسیر
-4 مسخ معرفت تراژیکی به جهان بینی تراژیکی
فصل ششم
بی کفایتی معرفت تراژیکی
-1 ریشه حقیقت درفلسفه
-2 راه و حرکت