توجه: شدیداً توصیه می شود که این مجموعه آثار را بطور مکتوب مطالعه فرمائید.  مطالعه پای میز رایانه، مطالعه در معیت شیطان است  و چه بسا به فهم واژگونه معارف منجر می شود.  بدانید بمیزانی که این معارف عقلاً فهم شده  و قلباً تصدیق و باور می شوند  مشکلات درونی و برونی بتدریج بطرزی معجزه وار حل و فصل می گردند  و فرد بر زندگیش احاطه می یابد و از جبر های زمانه رها می گردد.  هنوز هم سرلوحه حکمت ما اینست: تصدیق کنید تا نجات یابید. استاد خانجانی خودشان در فضای مجازی هیچ فعالیتی ندارند  و هیچ  وب سایت یا کانالی را اداره نمی کنند  و از طریق این سایت هیچ نوع تماسی با ایشان ممکن نیست.

مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

توحید عملی(پدیده شناسی شرک و روش شناسی توحید)

عنوان کتاب :توحید عملی
(پدیده شناسی شرک و روش شناسی توحید)
ایدئولوژی وحدت وجود
Practical Oneness
مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی
تاریخ تألیف : 1389
تعداد صفحه : 154
کتابنامه منابع
-1 غرر الحکم و درر الکلم، عبد الواحد بن محمد تمیمی
. آمدی، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1386
-2 عوالی اللالی، ابن ابی جمهور احسائی، قم: انتشارت
. سید الشهداء ، 1405
-3 مستدرک الوسائل، محدث نوری، قم: موسسة آل
. البیت، 1408
-4 الفصول المختارة، شیخ مفید، قم: چاپ کنگره شیخ
. مفید، 1413
-5 الکافی، ثقة الاسلام الکلینی، تهران: دار الکتب
. الاسلامیة، 1365
-6 التوحید، شیخ صدوق، قم: انتشارات جامعه
. مدرسین، 1398
-7 بحار الانوار، مجلسی، بیروت- لبنان: موسسة الوفاء،
.1404
-8 نهج البلاغه، قم: دار الهجرة.
-9 جامع الاسرار و منبع الانوار، آملی، سید حیدر،
انتشارات علمى و فرهنگى وزارت فرهنگ و آموزش
. عالى ، چاپ اول 1368
-10 شرح فصوص، قیصری، شركت انتشارات علمى و
. فرهنگى ، چاپ اول – 1375
-11 الامالی، شیخ صدوق، انتشارت کتابخانه اسلامیة،
.1312
-12 معجم احادیث الامام المهدی.
-13 رجال الکشی، محمد بن عمر کشی، انتشارت
. دانشگاه مشهد، 1348
-14 نهج الفصاحة – مجموعه كلمات قصار حضرت
رسول ص ، انتشارات دنیای دانش.
-15 المحجه البیضاء، ملا محسن فیض کاشانی،قم:
مؤسسه انتشارات اسلامى جامعه مدرسين ، چاپ
. چهارم 1417
-16 مکارم الاخلاق، رضی الدین حسن بن فضل طبری،
. قم: انتشارات شریف رضی، 1412
-17 من لایحضره الفقیه، شیخ صدوق، قم: انتشارات
. جامعه مدرسین، 1413
-18 وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، قم: موسسة آل
. البیت، 1409
-19 الغیبة النعمانی، محمد بن ابراهیم نعمانی، تهران:
. مکتبة الصدوق، 1397
-20 المقدمات من نص النصوص، – آملی، سید
. حیدر،انتشارات توس ، چاپ دوم 1367
-21 تحریر المواعظ العددیة، انتشارات الهادی.
22 روضة الواعضین،- فتال نیشابوری، انتشارات
گنجینه.
23 احیاء علوم الدین، ابوحامد غزالی، ابو حامد غزالى ،
بیروت- لبنان: دار الکتب العربی.
-24 جامع الاخبار، تاج الدین شعیری، قم: انتشارت
. رضی، 1313
-25 تحف العقول- ترجمه جعفری، انتشارات اسلامیة.
-26 اللهوف على قتلى الطفوف ، سید بن طاوس،
انتشارات جهان.
27 . فصوص الحکم، محی الدین ابن عربی، انتشارات
. الزهراء (س)، چاپ دوم 1370