توجه: شدیداً توصیه می شود که این مجموعه آثار را بطور مکتوب مطالعه فرمائید.  مطالعه پای میز رایانه، مطالعه در معیت شیطان است  و چه بسا به فهم واژگونه معارف منجر می شود.  بدانید بمیزانی که این معارف عقلاً فهم شده  و قلباً تصدیق و باور می شوند  مشکلات درونی و برونی بتدریج بطرزی معجزه وار حل و فصل می گردند  و فرد بر زندگیش احاطه می یابد و از جبر های زمانه رها می گردد.  هنوز هم سرلوحه حکمت ما اینست: تصدیق کنید تا نجات یابید. استاد خانجانی خودشان در فضای مجازی هیچ فعالیتی ندارند  و هیچ  وب سایت یا کانالی را اداره نمی کنند  و از طریق این سایت هیچ نوع تماسی با ایشان ممکن نیست.

مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

خداشناسی امامیه – امام شناسی قرآنی جلد سوم

عنوان کتاب: خداشناسی امامیه – امام شناسی قرآنی
شرح اسرار حدود هزار اسماي الهی در قرآن کریم) جلد 3

تبیین مکتب وحدت وجود بر مبناي اسماء الله

درآمدي بر دیالکتیک توحیدي
Quranic theosophy
مؤلف: استاد علی اکبر خانجانی
تاریخ تألیف: شهریور 1393 ه .ش
تعداد صفحه: 173
فھرست مطالب
فصل ٥٣ :حضرت عبودیّت
فصل ٥٤ :حضرت انتقام
فصل ٥٥ :حضرت عدل و قسط
فصل ٥٦ :حضرت اُنس
فصل ٥٧ :حضرت رشد
فصل ٥٨ :حضرت ھدایت
فصل ٥٩ :حضرت رزق (بسط و قبض)
فصل ٦٠ :حضرت جعلیّت
فصل ٦١ :حضرت قلب
فصل ٦٢ :حضرت متانت
فصل ٦٣ :حضرت وراثت و اتراک
فصل ٦٤ :حضرت سرعت
فصل ٦٥ :حضرت امر
فصل ٦٦ :حضرت شکران
فصل ٦٧ :حضرت نصرت
فصل ٦٨ :حضرت حکمت
فصل ٦٩ :حضرت اذن و فتوا
فصل ٧٠ :حضرت میعاد
فصل ٧١ :حضرت سیر و سیرت
فصل ٧٢ :حضرت طھارت و زکات
فصل ٧٣ :حضرت قیمومیت
فصل ٧٤ :حضرت کشف و ستر
فصل ٧٥ :حضرت توسعه
فصل ٧٦ :حضرت شھادت
فصل ٧٧ :حضرت کبر
فصل ٧٨ :حضرت مراقبت
فصل ٧٩ :حضرت قوه
فصل ٨٠ :حضرت فضیلت
فصل ٨١ :حضرت تسمیّه
فصل ٨٢ :حضرت امیّت
فصل ٨٣ :حضرت تأیید
فصل ٨٤ :حضرت وکالت
فصل ٨٥ :حضرت بعثت
فصل ٨٦ :حضرت فصلت و وصلت
فصل ٨٧ :حضرت انشراح
فصل ٨٨ :حضرت رفعت
فصل ٨٩ :حضرت سماع
فصل ٩٠ :حضرت بصیرت
فصل ٩١ :حضرت موھبت
فصل ٩٢ :حضرت ذوالعرش
فصل ٩٣ :حضرت سقاء
فصل ٩٤ :حضرت بیان
فصل ٩٥ :حضرت قول
فصل ٩٦ :حضرت تدبیر
فصل ٩٧ :حضرت دعوت
فصل ٩٨ :حضرت حفاظت
فصل ٩٩ :حضرت جمعیت و فردیت
فصل ١٠٠ :حضرت نورانیت
فصل ١٠١ :حضرت وحی