توجه: شدیداً توصیه می شود که این مجموعه آثار را بطور مکتوب مطالعه فرمائید.  مطالعه پای میز رایانه، مطالعه در معیت شیطان است  و چه بسا به فهم واژگونه معارف منجر می شود.  بدانید بمیزانی که این معارف عقلاً فهم شده  و قلباً تصدیق و باور می شوند  مشکلات درونی و برونی بتدریج بطرزی معجزه وار حل و فصل می گردند  و فرد بر زندگیش احاطه می یابد و از جبر های زمانه رها می گردد.  هنوز هم سرلوحه حکمت ما اینست: تصدیق کنید تا نجات یابید. استاد خانجانی خودشان در فضای مجازی هیچ فعالیتی ندارند  و هیچ  وب سایت یا کانالی را اداره نمی کنند  و از طریق این سایت هیچ نوع تماسی با ایشان ممکن نیست.

مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

خداشناسی امامیه – امام شناسی قرآنی جلد چهارم

عنوان کتاب: خداشناسی امامیه – امام شناسی قرآنی
(شرح اسرار حدود هزار اسماي الهی در قرآن کریم) جلد4

تبیین مکتب وحدت وجود بر مبناي اسماء الله

درآمدي بر دیالکتیک توحیدي
Quranic theosophy
مؤلف: استاد علی اکبر خانجانی
تاریخ تألیف: شهریور 1393 ه .ش
تعداد صفحه: 175
فھرست مطالب
فصل ١٠٢ : حضرت نعمت و خیلت
فصل ١٠٣ : حضرت لعنت
فصل ١٠٤ : حضرت ملک و مالکیت
فصل ١٠٥ : حضرت لقاء
فصل ١٠٦ : حضرت ایمان
فصل ١٠٧ : حضرت مؤدّت
فصل ١٠٨ : حضرت احصاء
فصل ١٠٩ : حضرت حساب
فصل ١١٠ : حضرت قرب
فصل ١١١ : حضرت فطرت
فصل ١١٢ : حضرت بدعت
فصل ١١٣ : حضرت تجّلی
فصل ١١٤ : حضرت مؤاخذه
فصل ١١٥ : حضرت وحدت
فصل ١١٦ :حضرت علائیت
فصل ١١٧ : حضرت عندیّت
فصل ١١٨ : حضرت معیّت