توجه: شدیداً توصیه می شود که این مجموعه آثار را بطور مکتوب مطالعه فرمائید.  مطالعه پای میز رایانه، مطالعه در معیت شیطان است  و چه بسا به فهم واژگونه معارف منجر می شود.  بدانید بمیزانی که این معارف عقلاً فهم شده  و قلباً تصدیق و باور می شوند  مشکلات درونی و برونی بتدریج بطرزی معجزه وار حل و فصل می گردند  و فرد بر زندگیش احاطه می یابد و از جبر های زمانه رها می گردد.  هنوز هم سرلوحه حکمت ما اینست: تصدیق کنید تا نجات یابید. استاد خانجانی خودشان در فضای مجازی هیچ فعالیتی ندارند  و هیچ  وب سایت یا کانالی را اداره نمی کنند  و از طریق این سایت هیچ نوع تماسی با ایشان ممکن نیست.

مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

خداشناسی امامیه – امام شناسی قرآنی جلد پنجم

عنوان کتاب: خداشناسی امامیه – امام شناسی قرآنی
(شرح اسرار حدود هزار اسماي الهی در قرآن کریم)
جلد 5

تبیین مکتب وحدت وجود بر مبناي اسماء الله

درآمدي بر دیالکتیک توحیدي
Quranic theosophy
مؤلف: استاد علی اکبر خانجانی
تاریخ تألیف: شهریور 1393 ه .ش
تعداد صفحه: 161
فھرست مطالب
فصل ١٥٧ : حضرت منفعت
فصل ١٥٨ : حضرت ضلالت
فصل ١٥٩ : حضرت رکس- کبت- کب- دمر
فصل ١٦٠ : حضرت مشتری
فصل ١٦١ : حضرت امحاء
فصل ١٦٢ : حضرت نفخه
فصل ١٦٣ : حضرت تعلیم و تفھیم
فصل ١٦٤ : حضرت تحقق
فصل ١٦٥ : حضرت اتمام- اکمال- اسباغ
فصل ١٦٦ : حضرت مذلّت
فصل ١٦٧ : حضرت قتال
فصل ١٦٨ : حضرت درجه
فصل ١٦٩ : حضرت اصطفی و اجتباء
فصل ١٧٠ : حضرت عطیّه و عرض
فصل ١٧١ : حضرت اَتیه
فصل ١٧٢ : حضرت استعانت
فصل ١٧٣ : حضرت حلال و حرام
فصل ١٧٤ : حضرت اجر و جزا
فصل ١٧٥ : حضرت کتابت
فصل ١٧٦ : حضرت کلمه
فصل ١٧٧ : حضرت عصمت
فصل ١٧٨ : حضرت الفت
فصل ١٧٩ : حضرت مذھب و شریعت
فصل ١٨٠ : حضرت رسالت
فصل ١٨١ : حضرت کفران
فصل ١٨٢ :حضرت اطعام
فصل ١٨٣ : حضرت زراعت
فصل ١٨٤ : حضرت اسکان
فصل ١٨٥ : حضرت بطش
فصل ١٨٦ : حضرت حال
فصل ١٨٧ : حضرت ضارب الامثال
فصل ١٨٨ : حضرت نجات
فصل ١٨٩ : حضرت مھلک- دمار- قاصم
فصل ١٩٠ : حضرت خلاق
فصل ١٩١ : حضرت بقاء
فصل ١٩٢ : حضرت حفی و حنی
فصل ١٩٣ : حضرت دلالت
فصل ١٩٤ : حضرت صناعت
فصل ١٩٥ : حضرت ایقان
فصل ١٩٦ : حضرت اتقان
فصل ١٩٧ : حضرت اقناء
فصل ١٩٨ : حضرت هون
فصل ١٩٩ : حضرت اَمل
فصل ٢٠٠ : حضرت فلق
فصل ٢٠١ : حضرت برھان
فصل ٢٠٢ : حضرت نفس
فصل ٢٠٣ : حضرت جمال
فصل ٢٠٤ : حضرت قرآن