توجه: شدیداً توصیه می شود که این مجموعه آثار را بطور مکتوب مطالعه فرمائید.  مطالعه پای میز رایانه، مطالعه در معیت شیطان است  و چه بسا به فهم واژگونه معارف منجر می شود.  بدانید بمیزانی که این معارف عقلاً فهم شده  و قلباً تصدیق و باور می شوند  مشکلات درونی و برونی بتدریج بطرزی معجزه وار حل و فصل می گردند  و فرد بر زندگیش احاطه می یابد و از جبر های زمانه رها می گردد.  هنوز هم سرلوحه حکمت ما اینست: تصدیق کنید تا نجات یابید. استاد خانجانی خودشان در فضای مجازی هیچ فعالیتی ندارند  و هیچ  وب سایت یا کانالی را اداره نمی کنند  و از طریق این سایت هیچ نوع تماسی با ایشان ممکن نیست.

مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

خداشناسی امامیه – امام شناسی قرآنی جلد ششم

عنوان کتاب: خداشناسی امامیه – امام شناسی قرآنی
جلد 6
(شرح اسرار حدود هزار اسماي الهی در قرآن کریم)

تبیین مکتب وحدت وجود بر مبناي اسماء الله

درآمدي بر دیالکتیک توحیدي
Quranic theosophy
مؤلف: استاد علی اکبر خانجانی
تاریخ تألیف: شهریور 1393 ه .ش
تعداد صفحه : 173
فھرست مطالب
فصل ٢٠٥ : حضرت سرمدیّت
فصل ٢٠٦ : حضرت مسئلت
فصل ٢٠٧ : حضرت ضحک و بکاء
فصل ٢٠٨ : حضرت ذرّ
فصل ٢٠٩ : حضرت مبادله و فدا
فصل ٢١٠ : حضرت غلبه و سلطنت
فصل ٢١١ : حضرت کفالت
فصل ٢١٢ : حضرت دخل و خرج
فصل ٢١٣ : حضرت صلوة
فصل ٢١٤ : حضرت اقبال
فصل ٢١٥ : حضرت خوف
فصل ٢١٦ : حضرت بشارت و نذارت
فصل ٢١٧ : حضرت امکان
فصل ٢١٨ : حضرت ظاھر و باطن
فصل ٢١٩ : حضرت عرفان
فصل ٢٢٠ : حضرت عسی
فصل ٢٢١ : حضرت طبع و ختم