توجه: شدیداً توصیه می شود که این مجموعه آثار را بطور مکتوب مطالعه فرمائید.  مطالعه پای میز رایانه، مطالعه در معیت شیطان است  و چه بسا به فهم واژگونه معارف منجر می شود.  بدانید بمیزانی که این معارف عقلاً فهم شده  و قلباً تصدیق و باور می شوند  مشکلات درونی و برونی بتدریج بطرزی معجزه وار حل و فصل می گردند  و فرد بر زندگیش احاطه می یابد و از جبر های زمانه رها می گردد.  هنوز هم سرلوحه حکمت ما اینست: تصدیق کنید تا نجات یابید. استاد خانجانی خودشان در فضای مجازی هیچ فعالیتی ندارند  و هیچ  وب سایت یا کانالی را اداره نمی کنند  و از طریق این سایت هیچ نوع تماسی با ایشان ممکن نیست.

مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

خداشناسی امامیه – امام شناسی قرآنی جلد اول

عنوان کتاب: خداشناسی امامیه – امام شناسی قرآنی
(شرح اسرار حدود هزار اسماي الهی در قرآن کریم)

تبیین مکتب وحدت وجود بر مبناي اسماء الله
درآمدي بر دیالکتیک توحیدي
Quranic theosophy
مؤلف: استاد علی اکبر خانجانی
تاریخ تألیف: شهریور 1393 ه .ش
تعداد صفحه:193

فھرست مطالب
جلد اول:
مقدمه

فصل ١ : حضرت کلمة الله

فصل ٢ : حضرت بسم الله الرحمن الرحیم
فصل ٣ :حضرت الھیّت
فصل ٤ :حضرت علویّت و علیّت
فصل ٥ :حضرت ربوبیّت
فصل ٦ :حضرت حقیقت
فصل ٧ :حضرت احدیّت
فصل ٨ :حضرت حیات
فصل ٩ :حضرت اراده
فصل ١٠ :حضرت خلقت