توجه: شدیداً توصیه می شود که این مجموعه آثار را بطور مکتوب مطالعه فرمائید.  مطالعه پای میز رایانه، مطالعه در معیت شیطان است  و چه بسا به فهم واژگونه معارف منجر می شود.  بدانید بمیزانی که این معارف عقلاً فهم شده  و قلباً تصدیق و باور می شوند  مشکلات درونی و برونی بتدریج بطرزی معجزه وار حل و فصل می گردند  و فرد بر زندگیش احاطه می یابد و از جبر های زمانه رها می گردد.  هنوز هم سرلوحه حکمت ما اینست: تصدیق کنید تا نجات یابید. استاد خانجانی خودشان در فضای مجازی هیچ فعالیتی ندارند  و هیچ  وب سایت یا کانالی را اداره نمی کنند  و از طریق این سایت هیچ نوع تماسی با ایشان ممکن نیست.

مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

دیالکتیکِ دیالکتیک (مذهب رندان)

کسی ضد خود نیست که ضد خود باشد.
تقدیم به روح ملکوتی سقراط حکیم نخستین پیام آور و شهید علم دیالکتیک
عنوان کتاب: دیالکتیکِ دیالکتیک (مذهب رندان)
(علم العلم- عقل محض- علم آفرینش- علم عشق- علم
خلافت- علم تقوا- علم فرقان- علم تضاد-علم تسبیح- علم عروج- علم عصمت-
دیالکتیک شناسی- علم امامت- علم بداعت- علم صدق-عبادت صدیقین-
علم تأویل- علم الدرجات- بی تاشناسی- علم خرد آخرالزمان
علم وحدت- علم اسرار- علم عدالت- علم آزادی-
علم شیطان شناسی- شناخت شناسی- عرش معرفت-لب لباب)Dialecticology
مؤلف: استاد علی اکبر خانجانی
تاریخ تألیف: پائیز 1393 ه .ش
تعداد صفحه: 562