توجه: شدیداً توصیه می شود که این مجموعه آثار را بطور مکتوب مطالعه فرمائید.  مطالعه پای میز رایانه، مطالعه در معیت شیطان است  و چه بسا به فهم واژگونه معارف منجر می شود.  بدانید بمیزانی که این معارف عقلاً فهم شده  و قلباً تصدیق و باور می شوند  مشکلات درونی و برونی بتدریج بطرزی معجزه وار حل و فصل می گردند  و فرد بر زندگیش احاطه می یابد و از جبر های زمانه رها می گردد.  هنوز هم سرلوحه حکمت ما اینست: تصدیق کنید تا نجات یابید. استاد خانجانی خودشان در فضای مجازی هیچ فعالیتی ندارند  و هیچ  وب سایت یا کانالی را اداره نمی کنند  و از طریق این سایت هیچ نوع تماسی با ایشان ممکن نیست.

مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

شناخت شناسی – زمینه ای بر مکتب اصالت معرفت

عنوان کتاب : شناخت شناسی
زمینه ای بر مکتب اصالت معرفت
کنکاشی در عناصر ذاتی معرفت
Epistemology
مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی
تاریخ تألیف : 1379
تعداد صفحه: 121
» تقدیم به فردریک نیچه ، بخاطر رنجی که برای
کشید . « فهمیدن
فهرست مطالب
1 -شناختن برای چه؟
2 -یعنی چه یعنی چه ؟
3 – شک
4 -نفھمیدن چیست؟
5 – تضاد
6 -شناخت عرفی
7 -جبر و آزادی شناخت
8 -شناخت و شناسنده
9 -ھستی شناسی
-10 روشھای شناخت
-11 شناخت محض
-12 معّما شناسی
-13 واقعه شناختن
-14 عشق به شناخت
-15 اخلاق شناخت
-16 شناخت ابزاری
-17 مرگ شناخت
-18 شناخت زنانه
-19 شناخت ارادی
-20 گناه شناخت
-21 عاطفه شناخت
-22 شناخت جنسی
-23 شناخت مذھبی
-24 شناخت واژه ای
-25 شناخت ریایی
-26 شناخت تساھلی
-27 شناخت عاشقانه
-28 شناخت اخباری
-29 شناخت جاودانه
-30 شناخت سیاسی
-31 شناخت تناسخی
-32 شناخت زناشوئی
-33 شناخت تخدیری
-34 شناخت قیاسی
-35 شناخت امپریالیستی
-36 شناخت طبی
-37 شناخت شرطی
-38 شناخت متافیزیکی
-39 شناخت دوستانه
-40 شناخت مدرن
-41 شناخت جمالی