توجه: شدیداً توصیه می شود که این مجموعه آثار را بطور مکتوب مطالعه فرمائید.  مطالعه پای میز رایانه، مطالعه در معیت شیطان است  و چه بسا به فهم واژگونه معارف منجر می شود.  بدانید بمیزانی که این معارف عقلاً فهم شده  و قلباً تصدیق و باور می شوند  مشکلات درونی و برونی بتدریج بطرزی معجزه وار حل و فصل می گردند  و فرد بر زندگیش احاطه می یابد و از جبر های زمانه رها می گردد.  هنوز هم سرلوحه حکمت ما اینست: تصدیق کنید تا نجات یابید. استاد خانجانی خودشان در فضای مجازی هیچ فعالیتی ندارند  و هیچ  وب سایت یا کانالی را اداره نمی کنند  و از طریق این سایت هیچ نوع تماسی با ایشان ممکن نیست.

مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

شیطان شناسی(بر مبناي قرآن و معرفت نفس)

عنوان کتاب: شیطان شناسی
(بر مبناي قرآن و معرفت نفس)
Satanology
مؤلف: علی اکبر خانجانی
تاریخ تألیف: شهریور 1394
تعداد صفحه: 78
فھرست مطالب
عناوین صفحه
مقدمة :
فصل ١ فلسفه وجودی شیطان
فصل ٢ شیطان قلمرو ادراک بشری
فصل ٣ شیطان قلمرو ظھور و بروز بشری
فصل ٤ شیطان قلمرو روابط اجتماعی
فصل ٥ شیطان قلمرو خانواده
فصل ٦ شیطان قلمرو اعتقادات مذھبی و توحید
فصل ٧ شیطان قلمرو عرفان و وحدت وجود
فصل ٨ شیطان قلمرو فرھنگ و ھنر
فصل ٩ شیطان قلمرو اقتصاد و معیشت
فصل ١٠ شیطان در قلمرو عشق بشری
فصل ١١ شیطان قلمرو مکاتب و ایدئولوژیھا
فصل ١٢ شیطان قلمرو تعلیم و تربیت
فصل ١٣ شیطان قلمرو مذھب امامیّه
فصل ١٤ شیطان در قلمرو شریعت
فصل ١٥ شیطان قلمرو حکومت و سیاست
فصل ١٦ شیطان قلمرو بھداشت و درمان
فصل ١٧ شیطان قلمرو متافیزیک و رؤیا
فصل ١٨ شیطان پرستی