توجه: شدیداً توصیه می شود که این مجموعه آثار را بطور مکتوب مطالعه فرمائید.  مطالعه پای میز رایانه، مطالعه در معیت شیطان است  و چه بسا به فهم واژگونه معارف منجر می شود.  بدانید بمیزانی که این معارف عقلاً فهم شده  و قلباً تصدیق و باور می شوند  مشکلات درونی و برونی بتدریج بطرزی معجزه وار حل و فصل می گردند  و فرد بر زندگیش احاطه می یابد و از جبر های زمانه رها می گردد.  هنوز هم سرلوحه حکمت ما اینست: تصدیق کنید تا نجات یابید. استاد خانجانی خودشان در فضای مجازی هیچ فعالیتی ندارند  و هیچ  وب سایت یا کانالی را اداره نمی کنند  و از طریق این سایت هیچ نوع تماسی با ایشان ممکن نیست.

مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

عین الیقین (تفسیر عینی آیات محکمات قرآن حکیم)

عنوان کتاب : عین الیقین (تفسیر عینی آیات محکمات
قرآن حکیم)
The eye witness certainty
مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی
تاریخ تالیف: 1376 ه .ش
تعداد صفحه: 216
فھرست عناوین
١-سوره حمد
٢-سوره علق
٣ -سوره اخلاص – توحید
۴ -سوره تکاثر
۵ -سوره عصر
۶ -سوره القارعة
٧ -سوره ناس
٨ -سوره تین
٩ -سوره انفطار
١٠ -سوره کافرون
١١ -سوره فلق
١٢ -سوره ماعون
١٣ – سوره بقره