توجه: شدیداً توصیه می شود که این مجموعه آثار را بطور مکتوب مطالعه فرمائید.  مطالعه پای میز رایانه، مطالعه در معیت شیطان است  و چه بسا به فهم واژگونه معارف منجر می شود.  بدانید بمیزانی که این معارف عقلاً فهم شده  و قلباً تصدیق و باور می شوند  مشکلات درونی و برونی بتدریج بطرزی معجزه وار حل و فصل می گردند  و فرد بر زندگیش احاطه می یابد و از جبر های زمانه رها می گردد.  هنوز هم سرلوحه حکمت ما اینست: تصدیق کنید تا نجات یابید. استاد خانجانی خودشان در فضای مجازی هیچ فعالیتی ندارند  و هیچ  وب سایت یا کانالی را اداره نمی کنند  و از طریق این سایت هیچ نوع تماسی با ایشان ممکن نیست.

مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

غزلی ز دگر سو – برگزیده اشعار ادگار آلن پو

عنوان کتاب : غزلی ز دگر سو
برگزیده اشعار ادگار آلن پو
Edgar Alan Poe
مؤلف : ادگار آلن پو
مترجم : استاد علی اکبر خانجانی
تاریخ ترجمه : 1377
تعداد صفحه: 59
فهرست مطالب
1 – مقدمۀ مترجم
2 – کلاغ سیاه
3 – اِلدورادو (ورای زر خیز)
4 – به …
(annie) « آنّی » 5 – برای
6 – خوابی اندر خواب دیگر
7 – به …ف
8 – به …ف – س
9 – به : رودخانه
10 – دنباله روی
11 – قصر افسون شده
12 – وادی رؤیاها
13 – به …
14 – سکوت
15 – نیایش
16 – خواب – آلوده
17 – تنها
18 – دریاچه : تقدیم به …
19 – آنابل لی
20 – کِرم فاتح
(ulalum) 21 – اولالوم
22 – به مادرم
23 – ستارۀ شب
24 – به …
25 – رؤیاها
26 – زنگوله ها
27 – به کسی در بهشت
28 – خوشترین روز – خوشترین لحظات
29 – غزل وصال
30 – اسرافیل
31 – لنور
32 – غزل عروسی
33 – یک رؤیا
34 – وادی اضطراب
35 – ارواح مرده گان
36 –به هلن