توجه: شدیداً توصیه می شود که این مجموعه آثار را بطور مکتوب مطالعه فرمائید.  مطالعه پای میز رایانه، مطالعه در معیت شیطان است  و چه بسا به فهم واژگونه معارف منجر می شود.  بدانید بمیزانی که این معارف عقلاً فهم شده  و قلباً تصدیق و باور می شوند  مشکلات درونی و برونی بتدریج بطرزی معجزه وار حل و فصل می گردند  و فرد بر زندگیش احاطه می یابد و از جبر های زمانه رها می گردد.  هنوز هم سرلوحه حکمت ما اینست: تصدیق کنید تا نجات یابید. استاد خانجانی خودشان در فضای مجازی هیچ فعالیتی ندارند  و هیچ  وب سایت یا کانالی را اداره نمی کنند  و از طریق این سایت هیچ نوع تماسی با ایشان ممکن نیست.

مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

فلسفه عرفان درمانی

عنوان کتاب : فلسفه عرفان درمانی
Theosophy Therapy
مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی
تاریخ تألیف : 1386
تعداد صفحه: 10
فهرست مطالب
تعریف عرفان درمانی
عرفان چیست ؟
درمان چیست؟
بیماری چیست ؟
انواع از خود بیگانگی و انواع امراض
اشیاء
عشق ھا
ھراس ھا
تبلیغات و وسوسه ھا و شایعات
بخود آئی به عنوان تنھا راه درمان
معنای پیر
چند نمونه از عرفان درمانی