توجه: شدیداً توصیه می شود که این مجموعه آثار را بطور مکتوب مطالعه فرمائید.  مطالعه پای میز رایانه، مطالعه در معیت شیطان است  و چه بسا به فهم واژگونه معارف منجر می شود.  بدانید بمیزانی که این معارف عقلاً فهم شده  و قلباً تصدیق و باور می شوند  مشکلات درونی و برونی بتدریج بطرزی معجزه وار حل و فصل می گردند  و فرد بر زندگیش احاطه می یابد و از جبر های زمانه رها می گردد.  هنوز هم سرلوحه حکمت ما اینست: تصدیق کنید تا نجات یابید. استاد خانجانی خودشان در فضای مجازی هیچ فعالیتی ندارند  و هیچ  وب سایت یا کانالی را اداره نمی کنند  و از طریق این سایت هیچ نوع تماسی با ایشان ممکن نیست.

مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

مباني روانشناسي عرفانی

عنوان کتاب :مباني روانشناسي عرفانی
« روانكاوي قرآنی »
Basic Theosophical Psychology
مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی
تاریخ تألیف : فروردین 1390
تعداد صفحه : 69
فهرست
روان چيست؟(روانشناسي)
خود چيست؟(خودشناسي)
دل چيست؟(دل شناسي)
حواس چيست؟(حس شناسي)
غرايز چيست؟(غريزه شناسي)
حالات و صفات
ذهن(ظن)
افعال
ابعاد
امراض