توجه: شدیداً توصیه می شود که این مجموعه آثار را بطور مکتوب مطالعه فرمائید.  مطالعه پای میز رایانه، مطالعه در معیت شیطان است  و چه بسا به فهم واژگونه معارف منجر می شود.  بدانید بمیزانی که این معارف عقلاً فهم شده  و قلباً تصدیق و باور می شوند  مشکلات درونی و برونی بتدریج بطرزی معجزه وار حل و فصل می گردند  و فرد بر زندگیش احاطه می یابد و از جبر های زمانه رها می گردد.  هنوز هم سرلوحه حکمت ما اینست: تصدیق کنید تا نجات یابید. استاد خانجانی خودشان در فضای مجازی هیچ فعالیتی ندارند  و هیچ  وب سایت یا کانالی را اداره نمی کنند  و از طریق این سایت هیچ نوع تماسی با ایشان ممکن نیست.

مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

مباني هستي شناسي عرفاني

عنوان کتاب : مباني هستي شناسي عرفاني
تبيين جهان بيني قرآني و ايدئولوژي آخرالزماني
بزبان ساده
Principles of Theosophical Ontology
مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی
تاریخ تألیف : ارديبهشت 1389
تعداد صفحه : 146
فهرست
-1 مقدمه
2 -مکان(آسمان)
-3 اجرام(عالم ارض-ماده)
-4 انسان
-5 زمان(دهر-عصر)
-6 عرفان(معرفت نفس-ذکر)
-7 تاریخ(خلقت تشریعی-خلق جدید)
-8 مدنیت(جامعه – ناس)
-9 هستی شناسی تکنولوژیک
-10 تعلیم و تربیت هستی شناسانه
-هستی آخرالزمانی
-11 هستی آخرالزمانی
-12 زمان قهقرائی و رجعت ذاتی
-13 دین و معنویت آخرالزمانی
-14 انسان شناسی کیهانی و کیهان شناسی انسانی
-15 هستی شناسی جمالی
-16 هستی شناسی روحانی
-17 آزادي عرفانی و اراده به ظهور
کتابنامه منابع
. -1 الکافی، کلینی، دار الکتب الاسلامیة، تهران، 1365
-2 الامالی، شیخ صدوق، انتشارات کتابخانه اسلامی،
1362 ه ش.
-3 عوالی اللالی، ابن ابی جمهور احسائی ، انتشارات
. سید الشهداء، قم ، 1405
-4 تمهید القواعد، ابن ترکه،انتشارات وزارت فرهنگ و
آموزش عالى ، چاپ: تهران – 1360
-5 ناسخ التواریخ، محمد تقی سپهر، لسان الملک.
-6 الخرائج، راوندی، قطب ، قم، چاپ موسسه امام
مهدی ، 1409 ق.
. -7 بحار الانوار، مجلسی، مؤسسه الوفاء بیروت، 1404
-8 شرح فصوص قیصری،انتشارات علمی و فرهنگی.
-9 البلد الامین، ابراهیم بن علی کفعمی، چاپ سنگی.
-10 غرر الحکم و درر الکلم،انتشارات دفتر تبلیغات، قم ،
.1366
-11 نهج البلاغه، انتشارات دار الهجره
-12 نهج الفصاحه، انتشارات لؤلؤ و مرجان.
-13 تفسیر صراط المستقیم، سید حسن.
-14 الصحیفة السجادیة، نشر فقیه.
-15 الغیبة النعمانی، محمد بن ابراهیم نعمانی، مکتبة
. الصدوق، تهران، 1404
-16 الفصول المهمه، شیخ مفید، چاپ کنگره شیخ مفید.
-17 صحیح مسلم، المکتبه الکامله.
-18 الغیبة، شیخ طوسی، موسسه معارف اسلامی، قم،
.1411
-19 رجال الکشی، محمد بن عمر کشی، انتشارات
دانشگاه تهران، 1348 ش.
-20 الفتوحات المکیه، ابن عربی، محی الدین، دار صادر،
بیروت.
-21 المهجة البیضاء، فیض کاشانی، موسسه انتشارات