توجه: شدیداً توصیه می شود که این مجموعه آثار را بطور مکتوب مطالعه فرمائید.  مطالعه پای میز رایانه، مطالعه در معیت شیطان است  و چه بسا به فهم واژگونه معارف منجر می شود.  بدانید بمیزانی که این معارف عقلاً فهم شده  و قلباً تصدیق و باور می شوند  مشکلات درونی و برونی بتدریج بطرزی معجزه وار حل و فصل می گردند  و فرد بر زندگیش احاطه می یابد و از جبر های زمانه رها می گردد.  هنوز هم سرلوحه حکمت ما اینست: تصدیق کنید تا نجات یابید. استاد خانجانی خودشان در فضای مجازی هیچ فعالیتی ندارند  و هیچ  وب سایت یا کانالی را اداره نمی کنند  و از طریق این سایت هیچ نوع تماسی با ایشان ممکن نیست.

مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

مدینه فاضله اسلامی (تصویري از جامعه امام زمانی)

عنوان کتاب : مدینه فاضله اسلامی
تصویري از جامعه امام زمانی
Islamic Utopia
مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی
تاریخ تألیف :خرداد
تاریخ تألیف :خرداد 1388 ه .ش
تعداد صفحه: 34
فهرست مطالب
فصل اول : آیا مدینه فاضله ممکن است ؟
فصل دوم: حرکت بسوي مدینه فاضله
-1 خودآگاهی و بیداري
-2 رهبري و امامت
-3 حکومت و دولت
-4 دیپلماسی و امنیت جهانی
-5 اقتصاد و معیشت
-6 بهداشت و درمان
-7 تعلیم و تربیت
فصل سوم : معشوق عرفانی (هسته هاي مدینه فاضله)
نتیجه گیري