توجه: شدیداً توصیه می شود که این مجموعه آثار را بطور مکتوب مطالعه فرمائید.  مطالعه پای میز رایانه، مطالعه در معیت شیطان است  و چه بسا به فهم واژگونه معارف منجر می شود.  بدانید بمیزانی که این معارف عقلاً فهم شده  و قلباً تصدیق و باور می شوند  مشکلات درونی و برونی بتدریج بطرزی معجزه وار حل و فصل می گردند  و فرد بر زندگیش احاطه می یابد و از جبر های زمانه رها می گردد.  هنوز هم سرلوحه حکمت ما اینست: تصدیق کنید تا نجات یابید. استاد خانجانی خودشان در فضای مجازی هیچ فعالیتی ندارند  و هیچ  وب سایت یا کانالی را اداره نمی کنند  و از طریق این سایت هیچ نوع تماسی با ایشان ممکن نیست.

مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

مذهب اصالت عشق جلد سوم

عنوان کتاب :مذهب اصالت عشق
اسرار عشق قرآنی
(تأويل و تعيّن عرفانيِ محكماتِ قرآن)
Principle of pure love
مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی
تاریخ تألیف : مرداد ۱۳۹۰ تا
شهریور ۱۳۹۱
تقدیم به :
همه کسانی که تاکنون به رحمت مطلقه پروردگار یعنی
عشق ، نه گفته و یا با آن بازی و مکر و تجارت کرده و
یا برایش ناز نموده و حقوقش را پایمال کرده اند . به
این امید که این بار و در این رساله به جناب حضرت
عشق با تمام وجودشان لبیک گویند و تسلیم امرش
شوند . این کتابی برای خواندن و فهمیدن و قضاوت
کردن نیست بلکه برای عاشق شدن است : عاشق عشق!