توجه: شدیداً توصیه می شود که این مجموعه آثار را بطور مکتوب مطالعه فرمائید.  مطالعه پای میز رایانه، مطالعه در معیت شیطان است  و چه بسا به فهم واژگونه معارف منجر می شود.  بدانید بمیزانی که این معارف عقلاً فهم شده  و قلباً تصدیق و باور می شوند  مشکلات درونی و برونی بتدریج بطرزی معجزه وار حل و فصل می گردند  و فرد بر زندگیش احاطه می یابد و از جبر های زمانه رها می گردد.  هنوز هم سرلوحه حکمت ما اینست: تصدیق کنید تا نجات یابید. استاد خانجانی خودشان در فضای مجازی هیچ فعالیتی ندارند  و هیچ  وب سایت یا کانالی را اداره نمی کنند  و از طریق این سایت هیچ نوع تماسی با ایشان ممکن نیست.

مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

معماهای عرفانی…یادآوری سئوالهای از یاد رفته…

عنوان کتاب : معماهای عرفانی
…یادآوری سئوالهای از یاد رفته…
Theosophical paradoxes
مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی
تاریخ تألیف : 1381
تعداد صفحه: 65
دورانی بس طولانی بر بشر گذشت كه در آن …»
«… هيچ چيزی را به ياد نمی آورد
قرآن حكيم
ای رسول ما به همه بگو كه خير و شر همه »
. « ازخداست
قرآن حكيم
تو خودت كتاب نَفْس خويش را بخوان كه »
. « خودبخودكافی هستی
قرآن حكيم
فهرست مطالب
فصل اول: “سئوالھای بزرگ
ممكن
دروغ
شاھد
خوِد خودم
پاسخ
معنا
بیسوراخ
ارزش
شانس
زندگی
الھام
فصل دوم: “سئوال كنندهگان بزرگ
آدم (ع)
ابلیس
پیامبر
فیلسوف
شاعر
دانشمند
قاضی
مبلّغ مذھبی
انقلابی
كودك
خدا