توجه: شدیداً توصیه می شود که این مجموعه آثار را بطور مکتوب مطالعه فرمائید.  مطالعه پای میز رایانه، مطالعه در معیت شیطان است  و چه بسا به فهم واژگونه معارف منجر می شود.  بدانید بمیزانی که این معارف عقلاً فهم شده  و قلباً تصدیق و باور می شوند  مشکلات درونی و برونی بتدریج بطرزی معجزه وار حل و فصل می گردند  و فرد بر زندگیش احاطه می یابد و از جبر های زمانه رها می گردد.  هنوز هم سرلوحه حکمت ما اینست: تصدیق کنید تا نجات یابید. استاد خانجانی خودشان در فضای مجازی هیچ فعالیتی ندارند  و هیچ  وب سایت یا کانالی را اداره نمی کنند  و از طریق این سایت هیچ نوع تماسی با ایشان ممکن نیست.

مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

من – تو – او (خودآموز تربيّت عرفانی)

عنوان کتاب :
من – تو – او ( مادۀ وجود دو )
خودآموز تربيّت عرفانی
زمينه ای بر خداشناسی اجتماعی
Social theosophy
تألیف : دکتر علی اکبرخانجانی
تاریخ تأیف :
تاریخ تأیف : 1382
تعداد صفحات : 70
83 م – شماره ثبت کتابخانه ملی : 30011
زين پس فقط رهروان خود شناسي به حقايق دين من »
« نائل مي آيند و آن را تصديق مي كنند
(حضرت رسول اكرم (ص ))
فھرست مطالب
مقدّمه
فصل اول: تاریخچه معناي رشد
سه تعریف كلّي از رشد
معناي رشد از دیدگاه بشر مدرن
مبناي تاریخ “تئوری رشِد مادي
معناي زیست شناسانه رشد
معناي منطقي ریاضی رشد
رشد از منظر روانشناسي جدید
اگزیستانسیالیزم و مكتب اصالت رابطة
تعریف شخصیت و رشد در عرف و فطرت دیني
تناقض تربیت و آزادي
خط سوم
فصل دوم: اركان وجود ي ھویّت
١ مثلث “من تو او
ازواج ثلاثة در قرآن كریم
تثلیث رابطۀ در سنت انبیاء و اولیاء
انواع مثلثھاي وجودي و معرفتي
٢ سیر اندیشۀ من تو او در فلسفۀ جدید اروپا
٣ سیر پیدایش من – تو او
ھویّت
من – تو
من- تو او
فھم این قانون ازلي
اختیار انسان
مسئولیت چیست؟
ذات من- تو او (جایگاه فرد در مثلث)
ھویّت جھان ھستي
“من، تو، او” به عنوان اركان وجود در ھر فردي
فلسفه نگاه
٤ ناز: راز انحطاط من تو در زناشوئي
اَشكال بروز ناز در زن
عاقبت ناز
ولایت مرد در قبال زن
ناز بعنوان كارخانه ابزاري شدن “من” و “تو
طلاق به عنوان آخرین ناز و فرو پاشي ناز
فصل سوم: تناقض تربیت و وراثت
مسئله جبر و اختیار در امر رشد و تربیت
تعلیم و تربیت از دیدگاه اسلام
اصلاح یا انقلاب
تربیت نژادي و تربیت نزادي
فصل چھارم:انسان كامل