توجه: شدیداً توصیه می شود که این مجموعه آثار را بطور مکتوب مطالعه فرمائید.  مطالعه پای میز رایانه، مطالعه در معیت شیطان است  و چه بسا به فهم واژگونه معارف منجر می شود.  بدانید بمیزانی که این معارف عقلاً فهم شده  و قلباً تصدیق و باور می شوند  مشکلات درونی و برونی بتدریج بطرزی معجزه وار حل و فصل می گردند  و فرد بر زندگیش احاطه می یابد و از جبر های زمانه رها می گردد.  هنوز هم سرلوحه حکمت ما اینست: تصدیق کنید تا نجات یابید. استاد خانجانی خودشان در فضای مجازی هیچ فعالیتی ندارند  و هیچ  وب سایت یا کانالی را اداره نمی کنند  و از طریق این سایت هیچ نوع تماسی با ایشان ممکن نیست.

مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

پدیده شناسی ایمان

عنوان کتاب : پدیده شناسی ایمان
Dynamism of Faith
مؤلف : پل تیلیخ (عارف معاصر آلمان)
مترجم : استاد علی اکبر خانجانی
تاریخ ترجمه : 1377
تعداد صفحه: 54
فهرست مطالب :
مقدمۀ مترجم
مقدمۀ مؤلّف
فصل اول: ایمان چیست ؟
-1 ایمان تعهّد مطلق
2 – ایمان به مثابۀ مرکزیّت واقعه
3 – سرچشمۀ ایمان
4 – ایمان و قداست
5 – ایمان و شکّ
6 – ایمان و اجتماع
فصل دوم : آنچه ایمان نیست ؟
1 – مسخ روشنفکرانۀ معنای ایمان
2 – مسخ عمدی معنای ایمان
3 – مسخ احساسی معنای ایمان
فصل سوم : نشانه های ایمان
1 – معنای نشانه (سمبل)
2 – سمبل های دینی
3 – سمبل و اسطوره ها
فصل چهارم: انواع ایمان
1 – عناصر ایمان و تحوّلاتشان
2 – ایمان هستی شناسانه
3 – ایمان اخلاقی
4 – همبستگی انواع ایمان
فصل پنجم: حقیقت ایمان
1 – ایمان و استدلال
2 – حقیقت ایمان و حقیقت علمی
3 – حقیقت ایمان و حقیقت تاریخی
4 – حقیقت ایمان و حقیقت فلسفی
5 – حقیقت ایمان و محک آن
فصل ششم: حیات ایمان
1 – ایمان و شجاعت
2 – ایمان و انسجام شخصیّت
3 – ایمان ، عشق و عمل
4 – ارتباطات ایمان و ظهور و بروزهای آن
5 – تقابل ایمان با ایمان