توجه: شدیداً توصیه می شود که این مجموعه آثار را بطور مکتوب مطالعه فرمائید.  مطالعه پای میز رایانه، مطالعه در معیت شیطان است  و چه بسا به فهم واژگونه معارف منجر می شود.  بدانید بمیزانی که این معارف عقلاً فهم شده  و قلباً تصدیق و باور می شوند  مشکلات درونی و برونی بتدریج بطرزی معجزه وار حل و فصل می گردند  و فرد بر زندگیش احاطه می یابد و از جبر های زمانه رها می گردد.  هنوز هم سرلوحه حکمت ما اینست: تصدیق کنید تا نجات یابید. استاد خانجانی خودشان در فضای مجازی هیچ فعالیتی ندارند  و هیچ  وب سایت یا کانالی را اداره نمی کنند  و از طریق این سایت هیچ نوع تماسی با ایشان ممکن نیست.

مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

چنین گوید پیر مغان

عنوان کتاب : چنین گوید پیر مغان
Thus speaks magus master
مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی
تاریخ تألیف : 1389 شمسی
تعداد صفحه : 57
فهرست
1 -مغ مغانه
2 -ملت مغانه
3 -حکمت مغانه
4 -اخلاق مغانه
5 -راز مغانه
6 -عشق مغانه
7 -حقوق مغانه