توجه: شدیداً توصیه می شود که این مجموعه آثار را بطور مکتوب مطالعه فرمائید.  مطالعه پای میز رایانه، مطالعه در معیت شیطان است  و چه بسا به فهم واژگونه معارف منجر می شود.  بدانید بمیزانی که این معارف عقلاً فهم شده  و قلباً تصدیق و باور می شوند  مشکلات درونی و برونی بتدریج بطرزی معجزه وار حل و فصل می گردند  و فرد بر زندگیش احاطه می یابد و از جبر های زمانه رها می گردد.  هنوز هم سرلوحه حکمت ما اینست: تصدیق کنید تا نجات یابید. استاد خانجانی خودشان در فضای مجازی هیچ فعالیتی ندارند  و هیچ  وب سایت یا کانالی را اداره نمی کنند  و از طریق این سایت هیچ نوع تماسی با ایشان ممکن نیست.

مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

چهلچراغ معرفت (مثنوی بود ونبود)

عنوان کتاب : چهلچراغ معرفت
مثنوی بود ونبود
Dialectic of Being & None
مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی
تاریخ تألیف : نوروز 1388
تعداد صفحه: 141
فهرست مطالب
-1 مولانا
-2 آئینه
-3 عصمت
-4 ناز
-5 زن و مرد
-6 خدمت
-7 علی
-8 علم
-9 تاریخ
-10 خیال
-11 نژاد
-12 خرابات
-13 مادر
-14 دوست
-15 تنهائی
-16 فراق
-17 تضاد
-18 احمق
-19 دلق
-20 رندی
-21 پیر
-22 عبادت
-23 برابری
-24 روح و تن
-25 تربیت
-26 خماری
-27 بیماری
-28 مالکیت
-29 قلم
-30 مرید
-31 معنا
-32 شیطان
-33 خودشیفته
-34 جبر و اختیار
-35 دین
-36 رزق
-37 ذکر
-38 هفت وادی
-39 آخرزمان
-40 بیداری