توجه: شدیداً توصیه می شود که این مجموعه آثار را بطور مکتوب مطالعه فرمائید.  مطالعه پای میز رایانه، مطالعه در معیت شیطان است  و چه بسا به فهم واژگونه معارف منجر می شود.  بدانید بمیزانی که این معارف عقلاً فهم شده  و قلباً تصدیق و باور می شوند  مشکلات درونی و برونی بتدریج بطرزی معجزه وار حل و فصل می گردند  و فرد بر زندگیش احاطه می یابد و از جبر های زمانه رها می گردد.  هنوز هم سرلوحه حکمت ما اینست: تصدیق کنید تا نجات یابید. استاد خانجانی خودشان در فضای مجازی هیچ فعالیتی ندارند  و هیچ  وب سایت یا کانالی را اداره نمی کنند  و از طریق این سایت هیچ نوع تماسی با ایشان ممکن نیست.

مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

کاتاچوو – بازی کودکانه

عنوان کتاب : کاتاچوو
بازی کودکانه
پدیده شناسی بازیهای روانی بشر
آخرین یاد بقصد فراموشی ابدی
Childish play
مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی
تاریخ تألیف : 1377
تعداد صفحه: 35
بدانید که زندگانی دنیا بازی و بازیچه ای بیش نیست »
قرآن . علی (ع) . « هر جنگی از یک بازی شروع شده است »
علی (ع)

بازی روانی-بازی در زندگی-بازی و شناخت-بازی و خدا-شانس-دین بازی-جنون-بازی در عمر-اسباب بازی-هنر بازی-پول-شرارت-شک-بخشش-نبرد