توجه: شدیداً توصیه می شود که این مجموعه آثار را بطور مکتوب مطالعه فرمائید.  مطالعه پای میز رایانه، مطالعه در معیت شیطان است  و چه بسا به فهم واژگونه معارف منجر می شود.  بدانید بمیزانی که این معارف عقلاً فهم شده  و قلباً تصدیق و باور می شوند  مشکلات درونی و برونی بتدریج بطرزی معجزه وار حل و فصل می گردند  و فرد بر زندگیش احاطه می یابد و از جبر های زمانه رها می گردد.  هنوز هم سرلوحه حکمت ما اینست: تصدیق کنید تا نجات یابید. استاد خانجانی خودشان در فضای مجازی هیچ فعالیتی ندارند  و هیچ  وب سایت یا کانالی را اداره نمی کنند  و از طریق این سایت هیچ نوع تماسی با ایشان ممکن نیست.

مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

کتاب چیزها – فلسفه وجودی اسلام

عنوان کتاب : کتاب چیزها
فلسفه وجودی اسلام
مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی
تاریخ تألیف : 1370
تعداد صفحه: 25
فهرست مطالب :
کتاب چیزها:
باب اوّل : دوستی و دوست داشتن و دوست داشته شدن و «دوست» شدن و دوست.
باب دوّم : قدر و لطافت و مرتبه و قدرت و عمر و اثر و سرعت و شدّت و ھیبت و وحدتِ ھر چیزی
باب سوّم :رابطۀ ھر چیزی با چیز دیگر، رابطه ھر چیزی با ھمه چیزھا ، رابطۀ ھرچیزی با خودش و عدم رابطه .
بــاب چھــارّم:رنگ ھا، بوھا، صداھا، مزه ھا، طولھا، عرضھا، حجمھا، وزنھا،خموشی، فراموشی، تجزیه.
بــاب پــنجم : اعداد، حروف، محاسبات، جملات، علوم، اندیشه ھا، مادّه و معنا وآشنائی.
بـاب ششـم: چیزھا و خدا و آدمھا و معلومھا و نامعلومھا و رفته ھا و مقیمھا ونیامده ھا و دلھا.
باب ھفتم : تاریکی ، روشنی و مرز و بی مرزی ھا و خدا .
باب ھشتم:تصویرھا، تدبیرھا، تقصیرھا، سجده ھا، صفرھا،و یک. و محبّت. و بینھایت یک.
باب نھم: موجودا ِت کلّی و غول ھا، اجسام، گیاھان، حیوانات، کوھھا، دریاھا، کرات،کھکشانھا، آدم ھا و ّذرات.
باب دھم : قلب ھا و صورت ھا .
باب یازدھم :مراوده، رابطه، تداخل، ترکیب، تبدیل، انقلاب، مرگ، زندگی. چیز وناچیز.
باب دوازدھم: غالب ھا و مغلوب ھا و غلبه ھا.
باب سیزدھم : چیزھا، دانائی ھا، آرزوھا و جدل ھا و بینائی .
باب چھاردھم : چشمھا، گوشھا، بینی ھا، زبانھا، عقلھا، دستھا و پاھا و…
باب پانزدھم : امثال و چیز ھا و اسلام و آدم .
باب شانزدھم : چیزی که آدم نام دارد. و چیزھای مربوط به او. و بیماری ھای او.و جدل او .
باب ھفدھم : چیزی به نام آدم. اسلام او و رضای او و چیزھای مربوط به او. امام.
باب ھجدھم : چیزی به نام «علی». و علیِ چیزھا. و چیزھای علوی. و علویّت جھان.
بـاب نـوزدھم: جویندگان علی و علویّت. جویندگان چیزیّتِ چیزھا و آدمیّت آدم وخویش .
باب بیستم: حالات مربوط به علی یابی و دوست یابی و دل یابی. و دیدار با علی ودل.
باب بیست ویکم : ّاول و آخر و رابطه چیزھا . چیزیّت . ظاھر وباطن .