توجه: شدیداً توصیه می شود که این مجموعه آثار را بطور مکتوب مطالعه فرمائید.  مطالعه پای میز رایانه، مطالعه در معیت شیطان است  و چه بسا به فهم واژگونه معارف منجر می شود.  بدانید بمیزانی که این معارف عقلاً فهم شده  و قلباً تصدیق و باور می شوند  مشکلات درونی و برونی بتدریج بطرزی معجزه وار حل و فصل می گردند  و فرد بر زندگیش احاطه می یابد و از جبر های زمانه رها می گردد.  هنوز هم سرلوحه حکمت ما اینست: تصدیق کنید تا نجات یابید. استاد خانجانی خودشان در فضای مجازی هیچ فعالیتی ندارند  و هیچ  وب سایت یا کانالی را اداره نمی کنند  و از طریق این سایت هیچ نوع تماسی با ایشان ممکن نیست.

مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

کندوکاوی در اصول ( جلد دوّم )(پدیده شناسی عناصر فرهنگ وتمدن)

عنوان کتاب :کندوکاوی در اصول ( جلد دوّم )
(پدیده شناسی عناصر فرهنگ وتمدن)
The Principle of Principles
مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی
تاریخ تألیف : 1377
تعداد صفحات : 139
فھرست عناوین
مقدمه مؤلّف
1 – رابطه
2 – تن
3 – کثرت
4 – ذھن
5 – ریا
6 – خرافات
7 – آزادی
8 – تضاد
9 – عشق
10 – اعتیاد
11 – رازھا
12 – تروریسم
13 – تاریخ
14 – خودکشی
15 – دانائی
16 – انقلاب
-17 رابطۀ جنسی
18 – برابری
19 – قھر
20 – خدا
-21 روان شناسی
-22 فحشای جنسی
-23 مذاھب مدرن
24 – یقین
25 – خیانت
26 – بیگانگی
27 – ترحم
28 – زناشوئی
29 – ایثار
30 – سرنوشت
31 – متافیزیک