توجه: شدیداً توصیه می شود که این مجموعه آثار را بطور مکتوب مطالعه فرمائید.  مطالعه پای میز رایانه، مطالعه در معیت شیطان است  و چه بسا به فهم واژگونه معارف منجر می شود.  بدانید بمیزانی که این معارف عقلاً فهم شده  و قلباً تصدیق و باور می شوند  مشکلات درونی و برونی بتدریج بطرزی معجزه وار حل و فصل می گردند  و فرد بر زندگیش احاطه می یابد و از جبر های زمانه رها می گردد.  هنوز هم سرلوحه حکمت ما اینست: تصدیق کنید تا نجات یابید. استاد خانجانی خودشان در فضای مجازی هیچ فعالیتی ندارند  و هیچ  وب سایت یا کانالی را اداره نمی کنند  و از طریق این سایت هیچ نوع تماسی با ایشان ممکن نیست.

مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

کندوکاوی در اصول (جلد سوم)

عنوان کتاب : کندوکاوی در اصول (جلد سوم)
The Principle of Principles
مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی
تاریخ تألیف : 1377
تعداد صفحات : 99
فهرست عناوین
فروع
مو

لا اله الا الله

تنهایی

خط سوم
دموکراسی
تراژدی
مردم پرستی
سرمایه داری
مکاشفه
عبث
شاھکارھا
بیماری
ھمجنس بازی
دگماتیزم
رقص
منطق
ھدیه
حج
تسلیحات
عیش
جھان
زندگی
ناجی
قانون
روش

غیر