توجه: شدیداً توصیه می شود که این مجموعه آثار را بطور مکتوب مطالعه فرمائید.  مطالعه پای میز رایانه، مطالعه در معیت شیطان است  و چه بسا به فهم واژگونه معارف منجر می شود.  بدانید بمیزانی که این معارف عقلاً فهم شده  و قلباً تصدیق و باور می شوند  مشکلات درونی و برونی بتدریج بطرزی معجزه وار حل و فصل می گردند  و فرد بر زندگیش احاطه می یابد و از جبر های زمانه رها می گردد.  هنوز هم سرلوحه حکمت ما اینست: تصدیق کنید تا نجات یابید. استاد خانجانی خودشان در فضای مجازی هیچ فعالیتی ندارند  و هیچ  وب سایت یا کانالی را اداره نمی کنند  و از طریق این سایت هیچ نوع تماسی با ایشان ممکن نیست.

مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

گزارش آخرین وضعیّت بشري

عنوان کتاب : گزارش آخرین وضعیّت بشري
( از دیدگاه معرفت نفس)
A report about the last situation
مؤلف: استاد علی اکبر خانجانی
تاریخ تألیف : 1371 ه . ش
تعداد صفحه : 211


تقدیم به انسانھای انگشت شماری که ھنوز ھم می
توانند خدا را به یاد آورند.
از سخنان ربوبی مولای موحدان ، اکمل عاشقان ، افضل
عارفان ، اعلم عالمان ، سرور مجاھدان ، انسان کامل و
:
صدیق اکبر علی ابن ابی طالب ع
به تحقیق که خود شناسی خداشناسی است.
زیرک واقعی آنکسی است که خویش را شناخت و
اعمالش را خالص نمود .
در شگفتم از کسی که گمشده ای را می جوید در حالیکه
خود را گم کرده ولی نمی جوید .
ھر که از شناخت خود اکراه دارد در گمراھی افتاده
است .
عارف کسی است که خود را شناخت .
کمال علم ھمان خودشناسی است .
کسی که خود را نشناخت ھیچ چیز را نشناخت .
ھر کس خود را شناخت مشکلش برطرف شد .
سرچشمۀ جھل ھمان جھل
نسبت به خویشتن است .
ھر کس خود را شناخت ھمه چیز را شناخت .
در شگفتم از کسی که خود را نمی شناسد چگونه خدا را
می شناسد . خودشناسی سودمندترین علم است .
ھر کس موفق به شناخت خویش شد به بزرگترین
پیروزی نائل آمده است .
ھر کس که نسبت به خویش جاھل است نسبت به غیر
خویش جاھلتر است .
در معرفت شخص ھمین کافی که خود را می شناسد و
در نادانی شخص ھمین کافی که خود را نمی شناسد .
آنکه خود را شناخت آزاد شد و آنکه خود را نشناخت
آنکه خود را شناخت آزاد شد و آنکه خود را نشناخت نابود شد

برچسب ها :
تفاوت ها-معضلات خانوادگی-کفرآشکار-درماندگی-بی دینی-زنجیره علت معلولی-علوم بغی-رابطه یازده امام با علی-کلام دانشمندان-ویژگی های عقل و انسان عاقل-ضمیر آگاه و ناخودآگاه-نظم نوین جهانی